<
PC Aréna Kft. Általános szerződési feltételei megváltoztak!
A új Általános szerződési feltételek elfogadásához kattintson az "Elfogadom" gombra. A hatályos Általános szerződési feltételek-ért kattintson.
Elfogadom
A pcarena.hu oldalak cookie-kat (sütiket) használnak!
A cookie-k fontosak az oldal megfelelő működéséhez, segítséget nyújtanak a felhasználói élmény fokozásában. Az oldalon használt sütik emlékeztetik a bejelentkezési adataira, és biztosítják a biztonságos bejelentkezést, statisztikai adatokat gyűjtenek az oldal funkcióinak optimalizálásához.
A cookie-k elfogadásához kattintson az "Elfogadom" gombra. További információért olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot.
Elfogadom
Hívj minket: +36 70 702 73 62
0 termék, 0 Ft
Kosár
Termék Mennyiség Összesen
Bruttó végösszeg: 0 Ft
Tovább a kosárhoz
-->
8. A VISZONTELADÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN
RENDELKEZÉSEK


Jelen fejezetben foglalt rendelkezések kizárólag a Viszonteladókra vonatkoznak. A Viszonteladói Keretszerződésben, valamint a jelen 8. fejezetben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF egyéb rendelkezései, illetve a Ptk. és más hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

Viszonteladói Keretszerződés tárgya

8.1. Szolgáltató és Viszonteladó – a Viszonteladó jelen 8. fejezet szerinti regisztrációját követően - a jelen ÁSZF 3. sz. mellékletét képező Viszonteladói Keretszerződést kötnek. A Viszonteladói Keretszerződés határozza meg a Viszonteladó megrendeléseinek, vásárlásainak általános szabályait azzal, hogy a Viszonteladói Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF jelen 8. fejezetének rendelkezései, az itt nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF egyéb rendelkezései, illetve a Ptk. szabályai az irányadók.

8.2. Jelen fejezet vonatkozásában „Felek” alatt Szolgáltató és Viszonteladó együttesen értendő.

Viszonteladói regisztráció

8.3. A Viszonteladói regisztrációra az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén van lehetőség:
a) Viszonteladó a Viszonteladói Regisztrációs Űrlapot megfelelően kitöltötte;
b) Viszonteladó kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit – különösen annak a Viszonteladókra vonatkozó szabályait – megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el;
c) Viszonteladó a Honlapról letöltötte az ÁSZF 1. számú mellékletét képező „Viszonteladói Keretszerződést”;
d) a Szolgáltatóhoz a Viszonteladó részéről érkező megrendelések összege eléri negyedévente a legalább nettó 250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint értéket.

8.4. A Viszonteladó köteles a Viszonteladói Keretszerződés 1 (egy) eredeti, cégszerűen aláírt példányát, valamint aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-mintáját postai úton a Szolgáltató székhelyére a Viszonteladóként történő regisztráció eredményéről szóló értesítés megérkezésétől számított 5 (öt) napon belül visszaküldeni. A Viszonteladói státuszhoz kapcsolódó kedvezményekre a Viszonteladó a jelen pont szerinti iratok Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően jogosult. A jelen pont szerinti dokumentumok Szolgáltatóhoz történő beérkezését megelőzően a Viszonteladó „Vállalat” státuszban jogosult Terméket vásárolni.

8.5. A Szolgáltató a Viszonteladói státusz regisztrációjához a viszonteladóként regisztrálni kívánó Igénybevevő bankszámla-szerződésének bemutatását kérheti, illetve jogosult arról másolatot készíteni.

8.6. Amennyiben a Viszonteladói Keretszerződés aláírására nem a Viszonteladó képviseletre jogosult által kerül sor, a Viszonteladói Keretszerződés csak abban az esetben tekinthető érvényesen létrejöttnek, amennyiben a Viszonteladó képviseletében aláíró eredeti, Viszonteladó által cégszerűen aláírt, Szolgáltató számára elfogadható meghatalmazása is csatolásra kerül a Viszonteladói Keretszerződéshez.

8.7. A Szolgáltató jogosult indokolás nélkül megtagadni a Viszonteladói státusz engedélyezését.

8.8. Amennyiben a Szolgáltató az Igénybevevő Viszonteladóként történt regisztrációját követően bármilyen visszaélést tapasztal – különösen a Viszonteladó által megadott, Viszonteladó azonosítására szolgáló Adatok (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, ügyvezető neve stb.) tekintetében -, a Szolgáltató jogosult a Viszonteladói státuszt, illetve az azzal járó valamennyi kedvezményt – ideértve különösen a Termék kedvezményes vételárát, Utólagos Utalás engedélyezését, stb. - megvonni, és a Viszonteladó számára esetlegesen engedélyezett halasztott fizetést (Utólagos Utalás) azonnal esedékessé tenni, a Szolgáltató jogosult továbbá az Igénybevevő Honlapon történt regisztrációját azonnali hatállyal törölni. Igénybevevő nem jogosult a Szolgáltatóval szemben semmilyen, a jelen pontban meghatározott szankciókból eredő, azzal összefüggésben keletkezett kár megtérítését igényelni.

Megrendelés, teljesítés

8.9. Viszonteladó rendszeresen vásárol a Szolgáltató által forgalmazott Termékeket, abból a célból, hogy azokat harmadik személy (végfelhasználó) részére továbbértékesítse.
A Szolgáltató a raktárában lévő Termékekre kizárólag elektronikus úton (a Szolgáltató Honlapján működő online megrendelőlapon keresztül vagy e-mailben) fogad el Megrendelést. A Viszonteladó elfogadja, hogy jelen pont szerinti Megrendelés hiányában a Szolgáltató nem kötelezhető a Megrendelés teljesítésére.
Szolgáltató jogosult indokolás nélkül megtagadni a Megrendelés teljesítését.

8.10. A raktárkészleten nem lévő, kizárólag a Viszonteladó részére beszerzendő Termékekre, továbbá project, tender célú szállításra megrendelés esetén a Szolgáltató jogosult megkövetelni az e-mailben történő megrendelést. Ebben az esetben az e-mailben leadott megrendelésnek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) Viszonteladó neve
b) Viszonteladó székhelye
c) a megrendelő személy neve
d) a megrendelés dátuma
e) a megrendelt Termékek megnevezése
f) a megrendelt Termék típusszáma
g) a megrendelt Termékek darabszáma
h) a Termék átvételének kívánt dátuma
i) a teljesítési hely pontos címe (amennyiben a szállítást a Szolgáltató végzi)

8.11. A Termék átvételének helye – Felek közötti egyéb megállapodás hiányába - a Szolgáltató székhelye illetve telephelyei, a Viszonteladó a Terméket saját költségén szállítja vagy szállíttatja el a Szolgáltató székhelyéről, illetve telephelyéről.

8.12. Amennyiben a Viszonteladó úgy rendelkezik, hogy a szállítást a Szolgáltató végezze, a Szolgáltató szerződött csomagküldő partnerével vagy a Szolgáltató egyedi döntése alapján saját szállítóeszközével a megrendelt Termékeket a Viszonteladó részére kiszállíttatja, illetve kiszállítja. A kiszállítás felmerülő költségeit a Viszonteladó köteles megtéríteni. A kiszállítás aktuális költségeit a Szolgáltató minden esetben weboldalán tünteti fel.

8.13. A kiszállítást a Szolgáltató az alábbi esetekben megtagadhatja:
a) ha a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Viszonteladó által megrendelt Termékeket biztonságosan és sérülésmentesen nem tudja eljuttatni a Viszonteladó részére;
b) ha a Viszonteladó részére a Viszonteladó tájékoztatásának hiányosságából eredően (pl.: nem megfelelően megadott kézbesítési cím, átvevő személy nem tartózkodik a helyszínen, fizetésképtelenség, stb.) korábban három alkalomnál többször sikertelenül próbálta meg a megrendelt Termékeket kézbesíteni;
c) ha a Viszonteladó korábbi vásárlásai során a kiszállított Termékek minőségi kifogásainak (reklamációjának) aránya eléri a vásárlások számának 20%-át;
d) ha a Viszonteladó nem Magyarország területén található kézbesítési címet ad meg.

Vételár és esedékessége

8.14. A Szolgáltató az általa forgalmazott Termékeket és azok viszonteladói árait rendszeresen közzéteszi árlistáiban.

8.15. A Viszonteladó az általa megrendelt Termékeket a Szolgáltató által e-mailben visszaigazolt vételáron veszi meg.

8.16. A Viszonteladó vállalja, hogy nem Készpénzfizetéses vásárlás esetén a Szolgáltató átutalásos (Előre Utalás vagy Utólagos Utalás) számláit a Szolgáltató számláján feltüntetett bankszámlájára teljesíti, legkésőbb a számlán megjelölt fizetési határidőig.

8.17. A Viszonteladó által átvett, de ki nem fizetett Termék tulajdonjoga a teljes vételár kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonát képezi. A Ptk. 6:216. § (1) bekezdése szerinti tulajdonjog-fenntartás a Termék értékesítéséről kiállított számlán feltüntetésre kerül.

8.18. A Viszonteladó fizetési késedelme esetén Viszonteladó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti, a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékével megegyező mértékű késedelmi kamatot, továbbá a késedelmi kamaton felül a késedelem alatt felmerülő, a késedelembe esés tényéről szóló tájékoztatáshoz kapcsolódóan a Szolgáltatónál felmerülő mindennemű költséget, valamint minden egyes, késedelemmel érintett számla után a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésében meghatározott behajtási költségátalányt köteles megfizetni a Szolgáltató részére. A kamatfizetés kezdő időpontja a számlán megjelölt fizetési határidőt követő első banki nap, befejező időpontja a teljesítés, a számla végösszegének tényleges és teljes kiegyenlítésének napja. A Termék vételára a Viszonteladó által akkor minősül teljesítettnek, ha a teljes fizetendő összeg (ideértve a késedelmi kamatok, behajtási költségátalány és a Szolgáltató követelésének érvényesítéséhez kapcsolódó egyéb költségek, stb.) beérkezett a Szolgáltató bankszámlájára.

8.19. Viszonteladó fizetési késedelme ellenére a Szolgáltató saját döntése szerint jogosult a Viszonteladó által megrendelt további Termékeket Viszonteladó részére átadni.

8.20. Viszonteladó fizetési késedelme esetén a Szolgáltató jogosult a Viszonteladó szavatossági igényeinek teljesítését a szavatossági idő megtartása mellett a fizetési késedelem megszűnéséig felfüggeszteni.

8.21. Viszonteladó késedelmes fizetése esetén Szolgáltató jogosult a továbbiakban az Utólagos Utalással történő fizetést, valamint a Viszonteladói státuszt a Viszonteladótól megtagadni.

8.22. Viszonteladó az egyes megrendelésekből fakadó fizetési összegszerűségre és a teljesítési határidőre a Szolgáltató által kibocsátott és a Viszonteladó által átvett, határidőben – 8 (nyolc) naptári nap – nem kifogásolt egyedi számlák irányadóak. Viszonteladó 8 (nyolc) naptári napon túl a Szolgáltató számlájával szemben semmilyen jogcímen kifogást nem támaszthat.

8.23. A Szolgáltató az Utólagos Utalással történő fizetési mód engedélyezése feltételeként saját döntése alapján jogosult pénzügyi kötelezettségvállalást kérni Viszonteladótól (Viszonteladó azonnali beszedési megbízást ír alá, Viszonteladó képviselője készfizető kezességi nyilatkozatot ír alá, jelzálog, garanciaszerződés, stb.). Szolgáltató ennek hiányában a megrendelt Termékeket a hiány pótlásáig nem bocsátja a Viszonteladó rendelkezésére. A Viszonteladó ebből eredő bármilyen káráért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Viszonteladói Keretszerződés időbeli hatálya, felmondás

8.24. A Viszonteladói Keretszerződés határozatlan időre szól. A Viszonteladói Keretszerződést 30 (harminc) napos felmondási idővel bármelyik fél a másik félhez írásban, tértivevényes ajánlott postai küldeményben, rendes felmondással felmondhatja. A jelen pont szerinti felmondás átvételének megtagadása a Viszonteladói Keretszerződés megszűnésére nincs halasztó hatállyal.

8.25. A Viszonteladói Keretszerződés bármely okból, rendes felmondással történő megszűnése esetén a megszűnés időpontjáig fennálló kötelezettségeiket Felek kötelesek kölcsönösen teljesíteni, továbbá egymással azonnal, de legkésőbb a Viszonteladói Keretszerződés megszűnését követő 8 (nyolc) napon belül elszámolni.

8.26. Felek jogosultak a Viszonteladói Keretszerződés azonnali hatállyal felmondani, ha bármely fél a Viszonteladói Keretszerződésben, vagy az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségét a másik fél előzetes – az azonnali hatályú felmondást legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően közölt, a kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeire is kiterjedő - írásbeli figyelmeztetése ellenére nem teljesíti. A rendkívüli felmondást írásban, tértivevényes ajánlott postai küldeményben kell a szerződésszegő féllel közölni.

8.27. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Viszonteladó részéről:
a) bármely fizetési kötelezettségével (számlatartozás) – a Szolgáltatóval előzetesen írásban nem közölt és Szolgáltató által elfogadólag nem visszaigazolt – legalább 15 (tizenöt) banki napos késedelembe esik,
b) a Viszonteladó által megrendelt, a Szolgáltató raktárkészletén nem lévő, kizárólag a Viszonteladó részére beszerzett Termékek átvételével és elszállításával Viszonteladó – a Szolgáltatóval előzetesen írásban nem közölt és Szolgáltató által elfogadólag vissza nem igazolt – legalább 15 (tizenöt) naptári napos késedelembe esik.
Jelen pont szerinti súlyos szerződésszegés esetén a Szolgáltató jogosult a Viszonteladói Keretszerződéstől a késedelembe esést követő 15 (tizenöt) naptári nap elteltével elállni, továbbá a fenti 8.15. pontban meghatározott késedelmi kamat, behajtási költségátalány és a késedelem alatt felmerülő, a késedelembe esés tényéről szóló tájékoztatáshoz kapcsolódóan felmerülő mindennemű költségét, továbbá az elállással kapcsolatos egyéb költségeit Viszonteladóval szemben érvényesíteni.
Viszonteladó a jelen pont szerinti elállás esetén Szolgáltatóval szemben semmilyen követeléssel nem élhet, vele szemben semmilyen igényt nem támaszthat.
8.28. Amennyiben a Szolgáltató Viszonteladói Keretszerződést azonnali hatállyal felmondja, akkor a felmondás keltével a Viszonteladó Szolgáltatónál rendelkezésre álló kedvezményei megszűnnek, és minden fizetési kötelezettsége (valamennyi számlatartozása és járulékai) teljes összegében lejárttá és esedékessé válik.

8.29. A Viszonteladói Keretszerződés megszűnése esetén Viszonteladó köteles a birtokában lévő, de a fenti 5.9. pont alapján Szolgáltató tulajdonát képező Termékeket 24 órán belül a Szolgáltató székhelyére díjmentesen visszaszállítani vagy a megrendelt Termék árát maradéktalanul kifizetni. Erről a Felek közösen jegyzőkönyvet vesznek fel, mely a felmondást követő elszámolás alapját képezi.

8.30. Az írásbeli felmondás kézbesítettnek tekintendő a tértivevényes ajánlott postai küldemény feladóhoz történő visszaérkezésének napján, amennyiben a küldemény „nem kereste”, „nem fogadta el” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

Vegyes rendelkezések

8.31. A Viszonteladói Keretszerződéssel összefüggésben felmerülő vitáikat Felek megkísérlik békés úton történő egyeztetéssel rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Felek a Viszonteladói Keretszerződéssel kapcsolatban közöttük felmerült jogviták elbírálására közös megegyezéssel kikötik a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság illetékességét.

8.32. A Viszonteladói Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekre a jelen ÁSZF, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.
Fogalmak

Viszonteladó: minden olyan jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, továbbá minden olyan egyéni vállalkozó, amely a Szolgáltató Honlapján Viszonteladóként regisztrál és ezzel egyidejűleg a Szolgáltatóval Viszonteladói Keretszerződést köt. A Viszonteladói státusz eléréséhez a Szolgáltatóhoz beérkező Megrendelések összegének legalább nettó 250.000,- HUF értéket kell elérnie negyedévente.

Viszonteladói Keretszerződés: a Szolgáltató és a Viszonteladó között létrejövő, a Viszonteladó eseti megrendeléseinek, vásárlásainak általános feltételeit tartalmazó keretmegállapodás.

Viszonteladói Regisztrációs Űrlap: az Igénybevevő viszonteladóként történő regisztrálásához szükséges, az Igénybevevő által kitöltendő űrlap, mely a Szolgáltató Honlapján érhető el.


Letöltések:
Általános Szerződési Feltételek
Viszonteladói keretszerződés (minta)
Társadalmi felelősségvállalás
Minősítéseink
A PC Aréna rendszeresen támogat Alapítványokat, vásárlásaival Őket is segíti!
Minőségünk tanúsítványai

Transzplantációs alapítvány
Újraszervezés Alapítvány
Gyermekétkeztetési Alapítvány
Facebook
Térkép
Információk
Copyright © 2000-2018 PC Aréna Kft Minden jog fenNtartva!