<
A pcarena.hu oldalak cookie-kat (sütiket) használnak!
A cookie-k fontosak az oldal megfelelő működéséhez, segítséget nyújtanak a felhasználói élmény fokozásában. Az oldalon használt sütik emlékeztetik a bejelentkezési adataira, és biztosítják a biztonságos bejelentkezést, statisztikai adatokat gyűjtenek az oldal funkcióinak optimalizálásához.
A cookie-k elfogadásához kattintson az "Elfogadom" gombra. További információért olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot.
Elfogadom
BELÉPÉS
4. FIZETÉSI MÓDOK, SZÁLLÍTÁS

Fizetési módok

4.1. A Szolgáltató által a Megrendelés összegének kiegyenlítéséhez elfogadott fizetési módok az alábbiak:
a) Készpénzfizetés;
b) Utánvéttel Fizetés;
c) Előre Utalás;
d) Utólagos Utalás;
e) Bankkártyás Helyszíni Fizetés;
f) Bankkártyás Online Fizetés (E-commerce)

4.2. A Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Utólagos Utalás engedélyezésének feltételévé teheti a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott pénzügyi kötelezettségvállalás vagy egyéb biztosíték nyújtását (a Viszonteladó azonnali beszedési megbízást ír alá, a Viszonteladó képviselője készfizető kezességi nyilatkozatot ír alá, jelzálogjog, bankgarancia, stb.).
A Szolgáltató pénzügyi kötelezettségvállalás vagy egyéb biztosíték hiányában nem bocsátja a Termékeket a Viszonteladó rendelkezésére a pénzügyi kötelezettségvállalás vagy egyéb biztosíték nyújtásáig. A Viszonteladó ebből eredő bármely káráért a Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget.

4.3. Bankkártyás Helyszíni Fizetés esetén a bank felé felmerülő díjakat nettó 200.000,- Ft azaz kettőszázezer forintos vásárlási értékig a Szolgáltató köteles kiegyenlíteni; 200.001,- Ft azaz kettőszázezer egy forint felett a Szolgáltató jogosult a megrendelés végösszegének 2%-át bankkártya terminál-használati díj jogcímen az Igénybevevő részére kiszámlázni.

4.4. Bankkártyás Online Fizetés (E-commerce) esetén a bank felé felmerülő díjakat nettó 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forintos vásárlási értékig a Szolgáltató köteles kiegyenlíteni; 200.001,- Ft, azaz Kettőszázezer-egy forint felett a Szolgáltató jogosult a megrendelés végösszegének 2%-át E-commerce szolgáltatási díj jogcímen az Igénybevevő részére kiszámlázni. Az E-commerce fizetés menetét a 2. számú melléklet tartalmazza.

Szállítás, a szállítás költségei

4.5. A Felek között létrejött Adásvételi Szerződés a Termék Igénybevevő vagy annak képviselője, közreműködője által történő átvételével, valamint a Termék számlán szereplő vételárának maradéktalan megfizetésével minősül teljesítettnek.

4.6. A megrendelt Termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Termék Igénybevevő vagy annak képviselője által történő átvételekor száll át az Igénybevevőre.

4.7. A Szolgáltató teljesítési segédet jogosult igénybe venni a megrendelt Termék Igénybevevő részére történő szállításához.

4.8. A Szolgáltatót terhelik a Magyarország területén történő szállítás költségei, amennyiben a megrendelt Termék nettó értéke meghaladja a Szolgáltató Honlapján közzétett díjmentes szállítást biztosító összeghatárt. A fenti összeget el nem érő Megrendelések esetében a szállítás költségeit az Igénybevevő köteles megfizetni a kibocsátott számla szerint. A szállítási költség ez esetben a számlán részletezésre kerül.

4.9. A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli az Igénybevevő által tévesen vagy pontatlanul megadott Megrendelésre visszavezethető késedelemért, illetve károsodásért.

4.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a Megrendelések szállítási díjait egyoldalúan megváltoztassa. A változtatás a Szolgáltató Honlapjáról elérhető on-line díjjegyzék módosításának Honlapon történő közzétételével lép hatályba. A változtatás kizárólag a módosítás Honlapon történő közzétételét követő Megrendeléseket érinti.

4.11. Amennyiben a Felek egyedi megrendelés teljesítésében állapodtak meg, a szállítás költségei minden esetben egyedi díjszabás szerint kerülnek megállapításra.

4.12. Abban az esetben, ha azonos napon több Megrendelés is beérkezik a Szolgáltató részére, a Megrendeléseket a Szolgáltató a szállítási költség viselése szempontjából külön veszi figyelembe. A fenti esetben a Szolgáltató kizárólag a díjmentes szállítást biztosító összeghatárt meghaladó egyes Megrendelések szállítási költségét viseli.

4.13. Amennyiben az Igénybevevő a későbbi Megrendelés leadásakor kifejezetten kéri a Megrendelés összevonását a korábbi, még nem teljesített Megrendeléssel – és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még mód nyílik – a Szolgáltató jogosult a Megrendelések összevonására, azonban a már elindított Megrendelések utólagos összevonására nincs lehetőség.

4.14. Igénybevevő felel a Megrendelés során a Termék kiszállítási címeként (teljesítési hely) megadott cím és egyéb információk pontosságáért, annak helyességét Szolgáltató nem ellenőrzi, erre tekintettel a kiszállítási cím téves vagy pontatlan megadására visszavezethető esetleges kárt Szolgáltató nem téríti meg Igénybevevő részére.

5. SZÁMLÁZÁS, A KÉSEDELEM JOGKÖVETKEZMÉNYEI, TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

Számlázás

5.1. A Szolgáltató Honlapján elérhető, erre a célra kialakított on-line megrendelőlapon az Igénybevevő által leadott és Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelés és az abban megjelölt számlázási adatok szolgálnak a számla kibocsátásának alapjául. A számla a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával egyidejűleg, elektronikus levélben kerül megküldésre az Igénybevevő részére. A kibocsátott számla iktatásra kerül, mely utólag is hozzáférhető a számla kibocsátásától számított 3 (három) hónapig.

5.2. Az Igénybevevő köteles a számla ellenértékének teljes összegét megfizetni a Szolgáltató részére a számlában megjelölt időpontig.

5.3. A számlával kapcsolatban előterjesztett kifogás nem jogosítja fel az Igénybevevőt a számla kiegyenlítésének megtagadására. A számlával kapcsolatos kifogás kizárólag írásban, a számla kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül tehető. A kifogás elbírálását követően a Szolgáltató szükség szerint helyesbítő számlát állít ki.

A késedelem jogkövetkezményei

5.4. A számlában megjelölt fizetési határidő eredménytelen eltelte esetében a Szolgáltató jogosult fizetési felszólítást küldeni az Igénybevevő részére, továbbá a késedelmes fizetés adminisztrációs költségeként egyszeri 5.000,- Ft-ot, azaz ötezer forint összeget az Igénybevevő részére késedelmi kötbérként kiszámlázni, valamint a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésében meghatározott behajtási költségátalányt érvényesíteni. A fentieken túl a Szolgáltató jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására. Az Igénybevevő köteles a megrendelés összegét, továbbá annak késedelmi kamatait, behajtási költségátalányt, illetve a felmerült késedelmi kötbér összegét 10 (tíz) munkanapon belül megfizetni.

5.5. A fenti fizetési feltételek megszegése, illetve fizetési késedelem fennállása esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a halasztott fizetést (Utólagos Utalás) engedélyezte, azt azonnal esedékessé tegye, továbbá az Igénybevevővel kötött szerződéseket (így különösen a Viszonteladói Keretszerződést, Adásvételi Szerződést stb.) felülvizsgálja, azokat azonnali hatállyal felmondja, Szolgáltató jogosult továbbá Viszonteladótól a viszonteladói státuszt megvonni.

5.6. A Szolgáltató jogosult az Igénybevevővel szembeni követeléseit harmadik személyre szabadon engedményezni, továbbá a fennálló tartozás tényéről harmadik személy vagy szervezet részére felvilágosítást adni.

5.7. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Viszonteladó folyamatban lévő garanciális ügyei elintézésének felfüggesztésére a Szolgáltató követelésének kielégítéséig terjedő időtartamra.

5.8. A Szolgáltató jogosult az Igénybevevő fizetési késedelme esetén a megrendelt Termék Igénybevevő részére történő átadását a Termék teljes ellenértékének kiegyenlítéséig megtagadni.

Tulajdonjog fenntartása

5.9. A Szolgáltató a megrendelt Termékek tulajdonjogát az Igénybevevő fennálló tartozásának maradéktalan kiegyenlítéséig fenntartja. Az Igénybevevő köteles tűrni a Szolgáltató tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett jogszerű intézkedéseit.

5.10. A tesztelés és bemutató céljából az Igénybevevőnek átadott Termékek a Szolgáltató tulajdonában maradnak, ezen Termékeket az Igénybevevő kizárólag a Szolgáltató által meghatározott célra használhatja. A tesztelés és bemutató céljából az Igénybevevőnek átadott Termékek értékcsökkenését az Igénybevevő köteles megtéríteni a Szolgáltató részére.

5.11. A Szolgáltató tulajdonjogának fenntartása alatt amennyiben Igénybevevő a Terméket használja, a Szolgáltatóval szemben minden olyan kárért felel, amely a Termék használata nélkül nem következett volna be. Ebben az esetben a Termék őrizetéről a Szolgáltató költségére és veszélyére az Igénybevevő mindaddig köteles gondoskodni, amíg a Szolgáltató a Terméket át nem veszi. Az Igénybevevő a Terméket költségei megtérítéséig visszatarthatja.
Fogalmak

Készpénzfizetés: a Termék vásárlásával egyidejűleg a számla kiegyenlítése az Igénybevevő által készpénz átadásával megtörténik a Szolgáltató székhelyén;

Utánvéttel Fizetés: kiszállítás esetén a Termékről kiállított számla kiegyenlítése a megrendelés átvételének időpontjában történik meg készpénzfizetéssel a futárszolgálattól kapott készpénzbevételi bizonylat ellenében;

Előre Utalás: a Megrendelés visszaigazolását követően a Szolgáltató elkészíti az előlegszámlát, melyet elektronikus levélben vagy faxon továbbít az Igénybevevő felé, aki ez alapján előre átutalja az előlegszámlán szereplő összeget az előlegszámlán feltüntetett fizetési határidőig, a Szolgáltató előlegszámlán feltüntetett banknál vezetett bankszámlájára. A Termék átvételére kizárólag az előlegszámlán szereplő összegnek a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően van lehetőség;

Utólagos Utalás: Utólagos Utalással kizárólag a Szolgáltató által megbízhatónak ítélt, rendszeres vásárlásokat lebonyolító Viszonteladók élhetnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a rendelkezésére álló kereskedelmi-, illetve pénzügyi referenciák alapján a Viszonteladókat megfelelőnek minősítse az Utólagos Utalással történő fizetésre. A Viszonteladó vállalja, hogy az Utólagos Utalással kiegyenlítendő számlákat a számlán feltüntetett fizetési határidőig kiegyenlíti;

Bankkártyás Helyszíni Fizetés: A Szolgáltató lehetőséget biztosít bankkártyás fizetésre a Szolgáltató székhelyén történő személyes vásárlás esetén, melyet a Szolgáltató számlavezető bankja által biztosított bankkártya terminálon keresztül lehet lebonyolítani;

Bankkártyás Online Fizetés (E-commerce): A Szolgáltató lehetőséget biztosít weboldalán a megrendelt Termékek vételárának bankkártyával történő kiegyenlítésére az UniCredit Bank Hungary Zrt. online felületén keresztül. Az E-Commerce vásárlás esetén a Megrendelés leadásával egyidejűleg a Termék ellenértéke is kiegyenlítésre kerül. A sikeres banki tranzakciót követően a Szolgáltató értesítést kap, mely alapján elkészíti a számlát. A Termék átvételére kizárólag a számla ellenértékének a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően van lehetőség;Letöltések:
Általános Szerződési Feltételek
Tudnivalók az E-commerce fizetésről

Előnyeink
Miért használt gép? (Új helyett)
Nem kell vagyonokat költened csupán azért, hogy a géped egy hétig jól nézzen ki, profi vírusirtóval legyen felszerelve, és simán menjen vele a munka és a szórakozás. Ma már minden számítástechnikai eszköz abban a pillanatban „elavultnak” számít, amikor kiemeled dobozából. Nálunk minden felújított számítástechnikai termék prémium márkás alkatrészekből, precízen van összeállítva és szakszerű tesztelésen megy keresztül. Az újként vásárolthoz képest a tőlünk vett, felújított géped többet tudhat, olcsóbban juthatsz hozzá és akár jogtiszta szoftverrel és vírusirtóval is feltelepítjük. Az általunk kínált prémium minőségű világmárkákat gyakorlatilag örökéletűnek tervezik, így az előzetes használat a profi felújítást követően láthatatlan marad.
Szoftverek választéka és kedvező árak
A Microsoft® Authorized Refurbisher Partner minősítésünknek köszönhetően harmad áron telepítjük fel gépedre eredeti Windows 10 operációs rendszert, valamint G Data víruskereső szoftverrel lesz felszerelve. A MAR programkeretein belül kedvező áron juthatsz hozzá a Microsoft® Office 2016 irodai csomaghoz is, amely az MS Outlook, Word, PowerPoint, Excel, OneNote, Access, Publisher szoftvereket tartalmazza. Windows 10 Home már 7 500 Ft + Áfá (bruttó 9 525 Ft) –tól.
Garancia
Legtöbb termékünkre 1 év garanciát vállalunk, ezzel is biztosítva Téged, hogy egy szakmailag a Te igényeidnek megfelelően felkészített, tökéletesen működő felújított informatikai eszköz kerüljön hozzád. Valódi életérzést, valódi értéket szeretnénk teremteni számodra konfigurációnkkal, stabil szerviz hátterünkkel, biztonságos üzletpolitikánkkal.
24 órás szállítás
Házhozszállítási szolgáltatásunkkal minden munkanapon, az ország bármely pontjára, 24 órán belül, egyedi csomagolásunkban, juttatjuk el a megadott címre, a weboldalunkon megvásárolt termékünket. Mindennek egyértelmű előnye, hogy ugyan olyan kedvező feltételeket tudunk kínálni a vidéki megrendelőink számára, mint budapesti ügyfeleinknek.
Társadalmi felelősségvállalás
Minősítéseink
A PC Aréna rendszeresen támogatja a Transzplantációs Alapítványt.
A vásárlásaiddal őket is segíted!
A PC Aréna rendszeresen támogatja a Gyermekétkeztetési Alapítványt. A vásárlásaiddal őket is segíted!
Rólunk
Térkép
A PC Aréna a legnagyobb felújított számítástechnikai gépeket és alkatrészeket forgalmazó kereskedés Magyarországon. Microsoft Authorized Refurbisher és G-Data Gold Partner. PC Aréna egy olyan márka, amelyet megkérdőjelezhetetlen értékek támogatnak.
Feltételek magánszemélyeknek: Átvételi és fizetési módok  |   Általános szerződési feltételek
Feltételek vállalkozásoknak: Átvételi és fizetési módok  |   Általános szerződési feltételek
Impresszum
Copyright © 2000-2017 PC Aréna Kft Minden jog fenNtartva!