<
PC Aréna Kft. Általános szerződési feltételei megváltoztak!
A új Általános szerződési feltételek elfogadásához kattintson az "Elfogadom" gombra. A hatályos Általános szerződési feltételek-ért kattintson.
Elfogadom
A pcarena.hu oldalak cookie-kat (sütiket) használnak!
A cookie-k fontosak az oldal megfelelő működéséhez, segítséget nyújtanak a felhasználói élmény fokozásában. Az oldalon használt sütik emlékeztetik a bejelentkezési adataira, és biztosítják a biztonságos bejelentkezést, statisztikai adatokat gyűjtenek az oldal funkcióinak optimalizálásához.
A cookie-k elfogadásához kattintson az "Elfogadom" gombra. További információért olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot.
Elfogadom
Hívj minket: +36 70 702 73 62
0 termék, 0 Ft
Kosár
Termék Mennyiség Összesen
Bruttó végösszeg: 0 Ft
Tovább a kosárhoz
-->
FOGALMAK
Adásvételi Szerződés: a Szolgáltató és a Fogyasztó között, a Fogyasztó által a Szolgáltató Honlapján elérhető, erre a célra kialakított online felületen leadott Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával létrejött szerződés.
Adat: a Fogyasztók azonosítására szolgáló, a Szolgáltató által gyűjtött, rendszerbe integrált és anonim statisztikai célokra felhasznált adatok, ideértve a Személyes Adatokat is.
Adatfeldolgozás: az Adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az Adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - Adatok feldolgozását végzi;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az Adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adatkezelési Szabályzat: jelen ÁSZF 8. pontjában meghatározott szabályok az Adatok, különösen a Személyes Adatok kezelésére vonatkozóan.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az Adatok kezelésének célját meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adattovábbítás: az Adat meghatározott Harmadik Személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
ÁSZF: általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója (Szolgáltató) több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél (Fogyasztó) közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a Felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
Bankkártyás Helyszíni Fizetés: A Szolgáltató lehetőséget biztosít bankkártyás fizetésre a weboldalon megrendelt Termék Szolgáltató székhelyén történő személyes átvétele esetén, melyet a Szolgáltató számlavezető bankja által biztosított bankkártya terminálon keresztül lehet lebonyolítani;
Bankkártyás Online Fizetés (E-commerce): A Szolgáltató lehetőséget biztosít weboldalán a megrendelt Termékek vételárának bankkártyával történő kiegyenlítésére az UniCredit Bank Hungary Zrt. online felületén keresztül. Az E-Commerce vásárlás esetén a Megrendelés leadásával egyidejűleg a Termék ellenértéke is kiegyenlítésre kerül.  A sikeres banki tranzakciót követően a Szolgáltató értesítést kap, mely alapján elkészíti a számlát.  A Termék átvételére kizárólag a számla ellenértékének a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően van lehetőség;
Csomagküldő Kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a Szolgáltató a Termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a Fogyasztó számára a Termék megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő Kereskedelmi Kommunikációt bocsátja a Fogyasztó rendelkezésére, és az ilyen Kereskedelmi Kommunikáció alapján megrendelt Terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre;
Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatás: olyan Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, szolgáltatás üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;
Elektronikus Út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;
Érintett: bármely meghatározott, Személyes Adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
Felek: eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató és a Fogyasztó együttesen.
Fogyasztó: a 2013. évi V. törvény (Ptk.) értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
Forgalmazás: Kereskedelmi Tevékenység keretében valamely Termék értékesítése, fogyasztás vagy használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejében történő rendelkezésre bocsátása;
Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki a Terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt Terméket terveztet, vagy gyártat, vagy aki a Terméket forgalmazza;
Harmadik Személy: adatvédelmi szempontból olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval;
Honlap: A Szolgáltató által a www.pcarena.hu domain cím alatt üzemeltetett internetes oldal;
Honlap Felhasználási Feltételek: az ÁSZF 7. fejezetében meghatározott feltételek, melyeket a Fogyasztó a Honlap használatával elfogad;
Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó Személyes Adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatás: Elektronikus Úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott Szolgáltatás, amelyhez a Fogyasztó egyedileg fér hozzá;
Internetes Áruház: a Szolgáltató által a www.pcarena.hu domain alatt üzemeltetett internetes áruház, melyen keresztül a Szolgáltató a Fogyasztók részére is Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatást nyújt.
Kereskedelmi Kommunikáció: a Szolgáltató önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől;
Kereskedelmi Tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység;
Készpénzfizetés: a Termék vásárlásával egyidejűleg a számla kiegyenlítése a Fogyasztó által készpénz átadásával megtörténik a Szolgáltató székhelyén vagy a Termék Fogyasztó részére történő kiszállítása esetén a Fogyasztó által megjelölt szállítási címen;
Kiskereskedelmi Tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében Termékek forgalmazása, és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére.
Megrendelés: a Fogyasztó által a Termék(ek) megvásárlása, illetve Szolgáltatás(ok) igénybevétele céljából a Szolgáltató Honlapján elérhető, erre a célra kialakított online felületen leadott megrendelés;
Nagykereskedelmi Tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében Termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is;
Személyes Adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;
Szoftver: a Microsoft Corporation által forgalmazott, a Termék elválaszthatatlan részét képező szoftverek, melyek bizonyos, a Szolgáltató által meghatározott Termékekre történő telepítésére a Szolgáltató jogosult.
Szolgáltatás: a Honlapon elérhető árak, információk és egyéb szolgáltatások igénybevétele;
Szolgáltató: PC Aréna Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a társaság rövidített elnevezése: PC Aréna Kft., címe: H- 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 4. 2. épület, mint Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatást nyújtó, Nagy – és Kiskereskedelmi Tevékenységet folytató jogi személy.
Termék: a Szolgáltató által forgalmazott minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt;
Utánvéttel Fizetés: kiszállítás esetén a Termékről kiállított számla kiegyenlítése a megrendelés átvételének időpontjában történik meg készpénzfizetéssel a futárszolgálattól kapott készpénzbevételi bizonylat ellenében;
Üzleti Titok: a Ptk. szerint a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult (Szolgáltató) jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.


ÁLTALÁNOS ADATOK

Szolgáltató adatai:
Társaság neve:  PC Aréna Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:   H - 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 4. 2. épület
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-145314
Adószám:  13551520-2-13
Bankszámlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000057-34870002
Fő tevékenységi kör: 4651 – Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Cím:    H- 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 4. 2. épület
Telefonszám:  (+36-1) 402-0196
Email cím:  ugyfelszolgalat@pcarena.hu
Internetes honlap: https://www.pcarena.hu
Nyitva tartás:  hétfő-csütörtök: 09:00-17:30, péntek: 09:00-15:00, szombat-vasárnap: zárva

Felügyeleti szervek elérhetőségei:
Nagytarcsa Község Jegyzője
Cím: H-2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.
Telefon: (25) 450-204
Email: jegyzo@nagytarcsa.hu

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elérhetősége:
A Szolgáltató székhelyén:   H - 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 4. 2. épület,
Internetes honlapján:  /informaciok/altalanos-szerzodesi-informaciok

1. TÁRGYI HATÁLY

1.1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által a www.pcarena.hu domain alatt található Internetes Áruházon keresztül a Fogyasztók részére nyújtott Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások kapcsán a Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.

1.2. Jelen ÁSZF kizárólag a Szolgáltató által folytatott Kiskereskedelmi Tevékenységre terjed ki, a Szolgáltató Nagykereskedelmi Tevékenységét külön ÁSZF szabályozza.

1.3. Amennyiben a Termék átvételére a Szolgáltató székhelyén (telephelyén) kerül sor (helyszíni vásárlás), jelen ÁSZF – különösen annak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 és 12. fejezetében foglalt - rendelkezései megfelelően irányadók.

1.4. A jelen ÁSZF rendelkezései a Felek között létrejövő minden jogügylet szerződési feltételeivé válnak, melyek a Szolgáltató által működtetett Internetes Áruházon keresztül, vagy a Szolgáltató székhelyén (telephelyén) kerülnek lebonyolításra, függetlenül attól, hogy a jogügyletek teljesítésére Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által kerül sor.

1.5. A Fogyasztó az Internetes Áruházon keresztül történő megrendelés Szolgáltató részére történő megküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF-ben szabályozottakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

1.6. Amennyiben a Felek között olyan írásos megállapodás jön létre, mely a Felek viszonyát a jelen ÁSZF valamely rendelkezésétől eltérően szabályozza, a fenti megállapodás által nem rendezett kérdésekben a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.

1.7. Jelen ÁSZF rendelkezései abban az esetben is irányadóak, amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását az ÁSZF-ben meghatározott feltételektől eltérő feltételek ismeretében is megkezdi a Fogyasztó részére.

1.8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit a Fogyasztónak küldött előzetes értesítés megküldése nélkül egyoldalúan módosítsa.

1.9. A Szolgáltató által meghatározott bizonyos Termékekre a Szolgáltató által feltelepített, a Microsoft Corporation által forgalmazott Szoftverek a Termék elválaszthatatlan részét képezik.  A Szoftverre vonatkozó szerződési feltételek, illetve a Szoftver használatára vonatkozó előírások külön dokumentumban kerülnek rögzítésre.


2. SZERZŐDŐ FELEK

2.1. A Szolgáltató használt informatikai eszközök (Termékek) értékesítésével foglalkozó Internetes Áruház üzemeltetésén keresztül Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatást nyújt.

2.2. A Szolgáltató által nyújtott Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatást Fogyasztó veheti igénybe.

2.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Fogyasztókról – indokolt esetben - további adatszolgáltatást igényeljen.

3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS

3.1. A Szolgáltató és a Fogyasztó között az Adásvételi Szerződés a Szolgáltató Honlapján elérhető, erre a célra kialakított, az on-line felületen leadott Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a visszaigazolás a Megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg a Fogyasztó részére, ez esetben az ajánlati kötöttség megszűnik.

3.2. A szerződéskötés nyelve a magyar nyelv.

3.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a forgalmazott Termékek árait megváltoztassa; az így kalkulált új árat a Szolgáltató szabadon, a piaci viszonyok, továbbá az esetleges jogszabályváltozásoknak megfelelően alakítja ki. Az árváltoztatás a Szolgáltató Honlapjáról elérhető on-line árlista módosításával lép hatályba. Az árváltoztatás kizárólag a módosított árlista Honlapon történő közzétételét követő Megrendeléseket érinti. 

3.4. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezése alapján a Fogyasztót megilleti az indoklás nélküli elállás jog.

a) A Fogyasztó elállási jogát az Adásvételi Szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja között gyakorolhatja.

b) A Fogyasztó indokolás nélküli elállási jogát a

(i) Terméknek,
(ii) több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek,
(iii) több tételből vagy darabból álló Terméke esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
(iv) ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a Terméket kiszállító személytől eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül is gyakorolhatja.

3.5. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog számítógépes szoftver példányának adásvétele esetén, ha a Termék csomagolását az átadást követően a Fogyasztó felbontotta.

3.6. Ha a Fogyasztó az elállásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően az Adásvételi Szerződéstől eláll, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb  az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül, a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget. A Szolgáltató a visszatérítésre a Fogyasztó által igénybe vett fizetési módtól eltérő más fizetési módot is választhat, azonban ehhez a Fogyasztó kifejezett beleegyezése szükséges.

A Szolgáltató visszatarthatja a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, amíg a Fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatja a Szolgáltató részére vagy a Fogyasztó nem igazolja kétséget kizáróan a Termék visszaküldését a Szolgáltató részére.

3.7. Ha a Fogyasztó az Adásvételi Szerződéstől az előírt határidőn belül eláll, köteles a Terméket a Szolgáltató részére haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. A Termék visszaküldése abban az esetben minősül határidőben teljesítettnek, ha azt a Fogyasztó a visszaküldésre nyitva álló határidő lejárta előtt megküldi. A Fogyasztó köteles viselni a Termék visszaküldésének közvetlen költségeit.

3.8. Szolgáltató jogosult indokolás nélkül megtagadni a Megrendelés teljesítését. 

4. FIZETÉSI MÓDOK, SZÁLLÍTÁS

Fizetési módok

4.1. A Szolgáltató által a Megrendelés összegének kiegyenlítéséhez elfogadott fizetési módok az alábbiak:
a) Készpénzfizetés;
b) Utánvéttel Fizetés;
c) Bankkártyás Helyszíni Fizetés;
d) Bankkártyás Online Fizetés (E-commerce)


Szállítás, a szállítás költségei

4.2. A Felek között létrejött Adásvételi Szerződés a Termék Fogyasztó vagy annak képviselője, közreműködője által történő átvételével, valamint a Termék megrendelését visszaigazoló, Fogyasztónak megküldött e-mailben szereplő vételár maradéktalan megfizetésével minősül teljesítettnek.

4.3. A Termék tulajdonjoga akkor száll át a Fogyasztóra, ha a Termék számlán szereplő vételárát Szolgáltató részére megfizeti, és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.

4.4. A megrendelt Termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Termék Fogyasztó vagy annak képviselője által történő átvételekor száll át a Fogyasztóra.

4.5. A Szolgáltató teljesítési segédet jogosult igénybe venni a megrendelt Termék Fogyasztó részére történő szállításához.

4.6. A Szolgáltatót terhelik a Magyarország területén történő szállítás költségei, amennyiben a megrendelt Termék bruttó értéke meghaladja a Szolgáltató Honlapján közzétett díjmentes szállítást biztosító összeghatárt. A fenti összeget el nem érő Megrendelések esetében a szállítás költségeit a Fogyasztó köteles megfizetni a kibocsátott számla szerint. A szállítási költség ez esetben a számlán részletezésre kerül.

4.7. A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli a Fogyasztó által tévesen vagy pontatlanul megadott Megrendelésre visszavezethető késedelemért, illetve károsodásért.

4.8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a Megrendelések szállítási díjait egyoldalúan megváltoztassa. A változtatás a Szolgáltató Honlapjáról elérhető on-line díjjegyzék módosításának Honlapon történő közzétételével lép hatályba. A változtatás kizárólag a módosítás Honlapon történő közzétételét követő Megrendeléseket érinti. 

4.9. Abban az esetben, ha azonos napon több Megrendelés is beérkezik a Szolgáltató részére, a Megrendeléseket a Szolgáltató a szállítási költség viselése szempontjából külön veszi figyelembe. A fenti esetben a Szolgáltató kizárólag a díjmentes szállítást biztosító összeghatárt meghaladó egyes Megrendelések szállítási költségét viseli.

4.10. Amennyiben a Fogyasztó a későbbi Megrendelés leadásakor kifejezetten kéri a Megrendelés összevonását a korábbi, még nem teljesített Megrendeléssel – és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még mód nyílik – a Szolgáltató jogosult a Megrendelések összevonására, azonban a már elindított Megrendelések utólagos összevonására nincs lehetőség.

4.11. Fogyasztó felel a Megrendelés során a Termék kiszállítási címeként (teljesítési hely) megadott cím és egyéb információk pontosságáért, annak helyességét Szolgáltató nem ellenőrzi, erre tekintettel a kiszállítási cím téves vagy pontatlan megadására visszavezethető esetleges kárt Szolgáltató nem téríti meg Fogyasztó részére.

4.12. Fogyasztó a megrendelt Terméket – amennyiben azt a Megrendelés leadásával egyidejűleg jelezte Szolgáltató felé - személyesen is átveheti a Szolgáltató székhelyén.

4.13. Szolgáltató a Megrendelést azon a helyszínen teljesíti, amely a Szolgáltató által a Fogyasztó részére megküldött visszaigazolásban szerepel.

5. SZÁMLÁZÁS

Számlázás

5.1. A Szolgáltató Honlapján elérhető, erre a célra kialakított on-line felületen a Fogyasztó által leadott és Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelés és az abban megjelölt számlázási adatok szolgálnak a számla kibocsátásának alapjául. A Termék átvételekor - ideértve a Szolgáltató székhelyén, illetve a Fogyasztó által megjelölt szállítási címen történő átvételt is – a Szolgáltató a Fogyasztó részére papír alapú számlát ad, amely igazolja a Termék megvásárlását.

5.2. A Fogyasztó köteles a számla ellenértékének teljes összegét megfizetni a Szolgáltató részére legkésőbb a Termék átvételével egyidejűleg.

5.3. A számlával kapcsolatban előterjesztett kifogás nem jogosítja fel a Fogyasztót a számla kiegyenlítésének megtagadására. A számlával kapcsolatos kifogás kizárólag írásban, a számla kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül tehető. A kifogás elbírálását követően a Szolgáltató szükség szerint helyesbítő számlát állít ki.


6. JÓTÁLLÁS, A JÓTÁLLÁS IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

6.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett Internetes Áruházban forgalmazott Termékek használt Termékek, azokra a jelen ÁSZF-ben rögzített szavatossági szabályok, továbbá a Szolgáltató, valamint a Termékek Gyártója által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak. Tekintettel a Termékek használt voltára, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai a Szolgáltató által forgalmazott Termékekre nem vonatkoznak.

6.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen fejezetben meghatározott jótállás és szavatosság feltételeit a Fogyasztónak küldött előzetes értesítés nélkül, a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően egyoldalúan módosítsa, vagy kiegészítse.

Jótállás

6.3. A Szolgáltató a jótállással kapcsolatos kötelezettségeit a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően teljesíti.

6.4. A Szolgáltató az egyes Termékekre vállalt jótállás időtartamát a Honlapon tünteti fel. Amennyiben a Honlapon az adott Termékre vonatkozó jótállás időtartama nem kerül feltüntetésre, a Szolgáltató – eltérő megállapodás hiányában - az általa forgalmazott komplett számítógépekre és TFT monitorokra 1 (egy) év, laptopokra 6 (hat) hónap jótállást vállal a Termék Fogyasztó vagy Fogyasztó képviseletében eljáró számára történő átadásától számítva, minden egyéb más Termékre (ideértve az alkatrészt is) általánosan a Termék Fogyasztó vagy Fogyasztó képviseletében eljáró számára történő átadásától számított 6 (hat) hónap jótállást vállal.

6.5. Amennyiben a Szolgáltató által forgalmazott Termékre a Termék gyártója által vállalt jótállási időből még hátra van, ez esetben a jótállás a Gyártó által megjelölt szakszervizben érvényesíthető. A jótállás érvényesítésének feltétele a Szolgáltató által a Termék értékesítésének vagy Szolgáltatás nyújtásának bizonylatául kibocsátott számla Fogyasztó által történő bemutatása.

6.6. A Felek a jótállás időtartama tekintetében a fentiektől abban az esetben térhetnek el, amennyiben az a Terméken vagy annak dokumentációján, vagy a Honlapon külön feltüntetésre kerül.

6.7. A jótállási igény érvényesítésének feltételei:

(i) a Termék jótállási időn belül történő visszajuttatása a Szolgáltató részére – a 6.5. pontban foglaltak kivételével -, továbbá
(ii) a vásárlás tényének a Termék vásárlásakor kibocsátott számlával történő igazolása.

A hiba közlésére a Ptk. 6:162. § rendelkezései - a Ptk. 6:173. § (2) bekezdése alapján - értelemszerűen irányadók.

6.8. A Termék meghibásodása esetén a Szolgáltató átvételi elismervény ellenében átveszi a Fogyasztótól a visszaszállított Terméket; a javított, vagy cserélt új Termék kizárólag ezen átvételi elismervény bemutatása ellenében, annak Szolgáltató részére történő átadásával vehető át.

6.9. A jótállási igény elvesztését vonják maguk után az alábbiak: 
a) a jótállást jelző címke Termékről történő eltávolítása, letakarása vagy megsérülése;
b) a Termék helytelen üzembe helyezéséből, nem rendeltetésszerű, szakszerűtlen használatából, szállításából, tárolásából, átalakításából, bármilyen bővítéséből eredő meghibásodások;
c) a meghibásodás elemi csapás, túlfeszültség, vagy mechanikai sérülés miatt következett be;
d) a meghibásodott Terméket a Fogyasztó a Szolgáltató szervizétől eltérő szervizben javíttatta;
e) a Terméken elhelyezett azonosító címkét eltávolították, vagy megrongálódott;
f) ha a meghibásodás utólagosan beépített alkatrész hibájából, illetve módosítás során következett be.

6.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a fenti 6.9. pontban foglaltakból eredő bármely hiba esetén a jótállási igény elutasítására, emellett a fentiekkel kapcsolatban felmerült mindennemű költsége megtérítését követelheti az Fogyasztótól.

A jótállási igény érvényesítése

6.11. Ha a Termék meghibásodására a jótállási időn belül kerül sor, és a jótállási  igény érvényesítését kizáró okok nem állnak fenn, úgy a Fogyasztó a jótállási igényét - a Ptk. 6:173. § (2) bekezdése alapján - a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerint érvényesítheti azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Fogyasztó a Ptk. 6:160. § alapján jogosult másik kellékszavatossági jogra áttérni.

6.12. Csere esetén a Fogyasztó csak abban az esetben nem köteles a Termék értékcsökkenését  megfizetni, ha az értékcsökkenés a Termék rendeltetésszerű használatának következménye. Amennyiben a Fogyasztó a Termék cseréjét igényli, úgy a hibás Termék vételárának visszafizetésére nincs lehetőség.

6.13. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Terméket kizárólag funkcionális problémák esetében cserél, a Termék esztétikai hibái esetében a Termék cseréje nem követelhető.

6.14. A jótállási igény érvényesítéséről - különös tekintettel a Termékek Szolgáltató részére történő be- illetve visszaszállításáról - a Fogyasztó köteles gondoskodni. A jótállási igény érvényesítéséhez kapcsolódó szállítási költségek a Fogyasztót terhelik. A jótállási igény teljesítésével kapcsolatos költségek vonatkozásában, a továbbiakban a Ptk. 6:166. § rendelkezései megfelelően irányadók. 

6.15. A jótállási igény terjedelmére a Ptk. 6:165. § rendelkezései az irányadók.

6.16. A jótállási igény ügyintézésére az alábbi módokon van lehetőség:
a) Személyesen, a Szolgáltató központi ügyfélszolgálatára történő beszállítással;
b) Csomagküldő szolgálattal történő megküldéssel;
c) Postai csomagként történő feladással;
d) Futárszolgálat által kézbesített csomagként.

6.17. A hibás Terméket tartalmazó csomagnak lezártnak, biztonságosan kibéleltnek kell lennie a szállítási sérülések elkerülése érdekében.

6.18. A Szolgáltató kizárja a Termékek utánvétes csomagként történő átvételét.

6.19. A jótállási igény érvényesítése során cserélt, vagy javított Termékeket a Szolgáltató kiszállítja (kiszállíttatja) vagy – a hibás Termék személyes beszállítása esetén – átadja a Fogyasztó részére.

Kellékszavatosság

6.20. A Szolgáltató az általa forgalmazott Termékre (ideértve az alkatrészt is) a hibás teljesítésért kellékszavatosságot vállal.

6.21. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató használt Termékek értékesítésével foglalkozik, Fogyasztó a teljesítés időpontjától számított 1 (egy) éven belül érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

6.22. Fogyasztó kellékszavatossági igénye alapján kérheti a Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a Fogyasztó által ezek közül választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató részére aránytalan többletköltséget jelentene. Fogyasztó kérheti a vételár arányos leszállítását, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy kijavíttathatja, vagy elállhat az Adásvételi Szerződéstől, ha Szolgáltató a Termék kijavítását vagy kicserélését nem vállalta, vagy ennek a kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak megszűnt a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke. Jelentéktelen hiba miatt Fogyasztó nem állhat el az Adásvételi Szerződéstől.

A Fogyasztó a Ptk. 6:160. § alapján jogosult másik kellékszavatossági jogra áttérni.

6.23. Fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül – de legkésőbb 2 (kettő) hónapon belül - köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba késedelmes közléséért a Fogyasztó felelős.

6.24. A kellékszavatossági igény terjedelmére a Ptk. 6:165. § rendelkezései az irányadók.

6.25. A kellékszavatossági igény érvényesítéséről - különös tekintettel a Termékek Szolgáltató részére történő be- illetve visszaszállításáról - a Fogyasztó köteles gondoskodni. A kellékszavatossági igény érvényesítéséhez kapcsolódó szállítási költségek a Fogyasztót terhelik. A kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek vonatkozásában, a továbbiakban a Ptk. 6:166. § rendelkezései megfelelően irányadók. 

6.26. A Szolgáltató a kellékszavatosság tekintetében a fentiektől abban az esetben jogosult eltérni, amennyiben az a Terméken vagy annak dokumentációján, vagy a Honlapon külön feltüntetésre kerül.

Termékszavatosság

6.27. A Termék hibája esetén a Fogyasztó termékszavatossági igényt érvényesíthet a Termék Gyártójával szemben.

6.28. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.29. Fogyasztó a termékszavatossági igényének érvényesítése során kérheti a Termék kijavítását, vagy – ha az megfelelő határidőn belül, érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését. 

6.30. Fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül – de legkésőbb 2 (kettő) hónapon belül - köteles a hibát a Termék Gyártójával közölni. A hiba késedelmes közléséért a Fogyasztó felelős. A Fogyasztó a Termék – Gyártó által történő – forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig érvényesítheti termékszavatossági igényét.

6.31. A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt nem érvényesítheti egyszerre kellékszavatossági, illetve termékszavatossági igényét, a Fogyasztó dönti el, hogy az adott hiba tekintetében a Szolgáltatóval, vagy a Termék Gyártójával szemben támaszt szavatossági igényt. Abban az esetben, ha a Fogyasztó termékszavatossági igényét érvényesíti, és a Termék Gyártója a Fogyasztó igényét teljesíti – a Termék kijavított részére vagy a kicserélt Termékre – a Szolgáltató kellékszavatossági kötelezettsége megszűnik.

7. HONLAP FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

7.1. A Szolgáltató hivatalos Honlapja az alábbi címen érhető el: https://www.pcarena.hu

7.2. A Honlap használatával a Fogyasztó elfogadja a jelen fejezet szerinti Honlap Felhasználási Feltételeket.

7.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Honlap Felhasználási Feltételeket a Fogyasztók, mint felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Fogyasztó a Szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – a Honlapra történő belépéssel – elfogadja a módosított Honlap Felhasználási Feltételeket.

A Szolgáltatás

7.4. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban a Fogyasztó megértette és elfogadja az alábbiakat:

a) A Szolgáltató rendszerében történő regisztráció során a Fogyasztó köteles a regisztrációs űrlap kötelezően kitöltendő mezőit a valóságnak megfelelő adatokkal kitölteni;
b) A Honlapon megadott jelszó titkosságának megőrzéséért kizárólag a Fogyasztó tartozik felelősséggel;
c) A Fogyasztó köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót a Fogyasztó felhasználói azonosítójával kapcsolatos bármely jogosulatlan használatról;
d) A Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kérésére időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő Adatokat nyújt magáról. A Fogyasztó köteles a fenti Adatokat naprakész állapotban rendelkezésre bocsátani.

7.5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy internetes adatbázisából külön értesítés nélkül törölje azon Fogyasztókat, akik bármely más személy nevével vagy elektronikus levelezési címével visszaélnek, illetőleg valótlan Adatot adnak meg.

7.6. Amennyiben a Fogyasztó neve vagy egyéb azonosításra alkalmas Adata nem azonosítható, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Fogyasztó kilétét további Adat, a Fogyasztó azonosítására alkalmas dokumentum igénylésével ellenőrizze.

7.7. Amennyiben a Szolgáltató valótlan Adatok használatát vélelmezi, a Szolgáltató jogosult a Fogyasztó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

7.8. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a fenti 7.4. pontban meghatározott kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért.

7.9. A Fogyasztó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy Adatait a Szolgáltató gyűjtse, rendszerébe integrálja, valamint az összegyűjtött Adatokat anonim statisztikai célokra felhasználja.

7.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatást bármely Fogyasztó felé indokolás nélkül megtagadja; a Szolgáltatás megtagadásából eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

Tartalom

7.11. A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap on-line frissülő tájékoztató oldal, amivel a Szolgáltató az interneten keresztül tájékoztatja a Fogyasztókat, vásárlóközönségét. A Honlapon található információk, Termékre vonatkozó adatok nem teljes körűek, a termékleírásban szereplő paraméterek a Termék legfontosabb paramétereit tartalmazzák, a Szolgáltató az adatok pontosságáért felelősséget nem vállal.

7.12. A Honlapon szereplő képek kizárólag illusztrációk, amik a Termék felépítését, formáját illetve bizonyos esetekben a színét mutatják, semmilyen esetben sem az állapotát vagy felszereltségét, ezért a meghirdetett Termék és a képen szereplő Termék közötti eltérésért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

7.13. A Honlapon szereplő árak bruttó árak, amit a Fogyasztó regisztráció nélkül a Honlap felületén az egyes Termékek mellett tekinthet meg.
7.14.
7.14. Az alábbi esetekben a Szolgáltató mindennemű értesítés nélkül törölheti a Szolgáltatás Fogyasztóját:

a) a Honlap számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking),
b) a Honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése,
c) a Honlapon szereplő tartalmak a Szolgáltató írásbeli engedélye nélküli publikálása, másolása.

Szavatosság kizárása

7.15. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlapon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.

7.16. A Szolgáltató Honlapja olyan, nem a Szolgáltató által üzemeltetett internetes oldalakra vezető kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók által üzemeltetett oldalakra vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7.17. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az olyan károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a pcarena.hu domain alatt található oldalak használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, a Honlap illetéktelen személy vagy program által történő megváltoztatásából keletkeznek, valamint amelyek az információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy egyéb technikai problémából adódnak, továbbá a banki fizetési rendszer hibáiért sem.

7.18. A Fogyasztó köteles minden tőle elvárhatót megtenni Adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Fogyasztó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

7.19. A Szolgáltató Honlapjának működését a Gecko, KHTML, illetve Trident megjelenítőmotorok valamelyikét (vagy ezek továbbfejlesztett változatát) használó böngészők legújabb, aktuális verzióinak használata mellett tudja garantálni. Régebbi programváltozat használata esetén bizonyos funkciók nem, vagy hibásan működhetnek; a Honlap megjelenítésében, viselkedésében hibák léphetnek fel.

Regisztráció / visszajelzés / adatmódosítás / adattörlés

7.20. A Honlapon történt regisztrációt a Szolgáltató - a jelen ÁSZF 7.4. pontjában foglalt szerint beérkezett Adatok áttekintését követően - feldolgozza. Amennyiben a Fogyasztó Adatai megfelelnek jelen ÁSZF 2.3. és a 7.4. pontban foglaltaknak, a Szolgáltató regisztrálja a Fogyasztót a Honlap felhasználó-adatbázisában.

7.21. A regisztráció eredményéről a Szolgáltató a regisztrációs űrlapon a Fogyasztó által megadott e-mail címre egy alkalommal értesítést küld.

7.22. A Fogyasztó regisztrációs Adatait – a felhasználói azonosító, illetve a számla kiállításához szükséges Adatok (név, lakcím) kivételével – a Honlapra belépve módosíthatja azzal, hogy a Honlapon történt regisztráció során megadott, a számla kiállításához szükséges Adatok (név, lakcím) változását köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 3 (három) napon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A felhasználói azonosító módosítása kizárólag a Szolgáltatónak elektronikus úton küldött levélben kezdeményezhető. Fogyasztó által használt felhasználói azonosító módosításához a Szolgáltató jogosult az Fogyasztótól egyedi azonosítást igényelni, így a Szolgáltató kérheti, hogy a Fogyasztó a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást.

7.23. A Fogyasztó bármikor kezdeményezheti regisztrációjának törlését. A törlési igényről a Fogyasztó köteles elektronikus úton  az „ugyfelszolgalat@pcarena.hu” címre küldött levélben tájékoztatni a Szolgáltatót. Ebben az esetben a levélnek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) Fogyasztó neve
b) Fogyasztó felhasználói azonosítója
c) Fogyasztó telefonszáma

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Fogyasztó által kezdeményezett adattörlés előtt az Fogyasztó kilétét további Adat, illetve a Fogyasztó azonosítására alkalmas dokumentum igénylésével ellenőrizze. A Szolgáltató a törlési igénytől számított 5 (öt) munkanapon belül törli a Fogyasztó, mint felhasználó által megadott regisztrációs adatokat. A Fogyasztó megértette és elfogadja, hogy a regisztráció törlése végleges törlés, ami után a Fogyasztóhoz tartozó Adat, esemény nem reprodukálható, illetve a törlés előtti állapot visszaállítására nincs lehetőség. 

8. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Általános információk

8.1. Adatkezelő neve: PC Aréna Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

8.2. Adatkezelő címe: H-2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 4.

8.3. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 40250

8.4. Adatkezelő elérhetősége: ügyfelszolgalat@pcarena.hu

8.5. Az Adatkezelés megnevezése: Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes Honlapon regisztrált Fogyasztók esetében.

8.6. Az Adatkezelés jogalapja: 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulásával.

A kezelt Adatok köre

a) A Fogyasztó által megadott Személyes Adatok, melyekhez kizárólag a Fogyasztó és az Adatkezelő rendelkezik hozzáféréssel.
b) A Fogyasztó megrendelései, melyekhez kizárólag a Fogyasztó, illetve az Adatkezelő rendelkezik hozzáféréssel.
c) A Honlapra történő belépéstől számítva az Fogyasztó tevékenysége (különösképpen az általa megtekintett oldalak), valamint számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Fogyasztó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. A fenti adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A naplófájlok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, azokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá.
d) A Honlapon regisztrált Fogyasztók jelszavait az Adatkezelő kódolt formában tárolja; elfelejtett jelszó esetén a jelszó Fogyasztó részére történő újbóli megküldésére nincs lehetőség, kizárólag annak módosítására. A jelszó módosítását a Fogyasztó kezdeményezheti a Honlapon található jelszó emlékeztető segítségével. Új jelszó létrehozására vagy módosításra kizárólag a Fogyasztó jogosult. A fentiekre tekintettel az Adatkezelő a jelszólétrehozásra és módosításra irányuló szóbeli, vagy írásbeli kéréseket megtagadja.

Az Adatkezelés célja

a) A Fogyasztó által megadott Adatok esetében az Adatok kezelésének célja a Fogyasztó jogosultságának ellenőrzése.
b) Az Adatokat az Adatkezelő statisztikai célokra, továbbá email értesítések, hírlevelek küldésére felhasználhatja, melyhez a Fogyasztó hozzájárul. Az Adatok ilyen célú felhasználását a Fogyasztó – a hírlevélről történő leiratkozással – megtilthatja.
c) A Honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő Adatok esetében az Adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a Személyes Adatokat nem használja, a Fogyasztó Személyes Adatait Harmadik Személynek kizárólag a Fogyasztó előzetes és tájékozott Hozzájárulása esetén adhatja át. A jelen pontban szabályozottak nem vonatkoznak az esetleges, törvény alapján kötelező Adattovábbításokra.

Az Adatkezelés időtartama

a) Az Adatkezelő jogosult a Fogyasztó Adatait kezelni, amíg a Fogyasztó regisztrációja törlését nem kezdeményezi a Szolgáltatónál, mint Adatkezelőnél. A törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül az Adatkezelő a Személyes Adatok törlését megkezdi. Az Adatkezelő az adatbázisból kizárólag a Fogyasztó Személyes Adatait törli, a Fogyasztó, mint felhasználó tevékenysége nem tartozik a törlés hatálya alá. A Fogyasztó által a Honlapon folytatott tevékenység naplófájljai a Személyes Adatok törlését követően névtelenül és azonosíthatatlanul az adatbázisban maradnak, amely kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Személyes Adatok törlése után a törlés visszavonására, korábbi adatok helyreállítására az Adatkezelő lehetőséget nem biztosít.
b) Amennyiben a Fogyasztó jogellenesen, megtévesztően használ Személyes Adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a Honlap Felhasználási Feltételekben biztosított módon az Adatkezelő - a regisztráció törlésével egyidejűleg - Fogyasztó valamennyi Személyes Adatát a tudomásszerzést követően haladéktalanul, a Fogyasztó előzetes értesítése nélkül, azonnal törölheti.
c) Az Adatkezelő a jelen ÁSZF 7. fejezetében meghatározottak szerint átmenetileg korlátozhatja a Fogyasztó működését a Honlapon. Ez esetben Személyes Adat törlésére nem kerül sor.

A Személyes Adatok törlése

A Fogyasztó Személyes Adatainak törlésére irányuló igényét elektronikus levélben az „ugyfelszolgalat@pcarena.hu” címre köteles eljuttatni. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezését követően haladéktalanul törli a Személyes Adatokat. Törlés esetén a törölt Személyes Adatok nem állíthatóak helyre.

Személyre szabott reklámok/tartalmak

a) A Szolgáltató – a Fogyasztó előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával - napi rendszerességgel küldhet ki olyan ajánlatokat, hírleveleket, értesítéseket, amelyek a regisztrált Fogyasztó tájékoztatását szolgálják. A kimenő, értesítő levelek, ajánlatok személyre szabott ajánlatnak minősülnek, amelyek érvényességüket vesztik a megadott határidőn túl, továbbá ha a meghirdetett Termék készlete kimerül. A hírlevél küldő rendszerről a Fogyasztó előzetes értesítés nélkül – a hírlevélről történő leiratkozással – leiratkozhat, amellyel a Honlapról küldött tájékoztatók, hírlevelek küldését megtilthatja.
b) A Szolgáltató kizárólag regisztrált email címekre küld hírlevelet, megvásárolt vagy egyéb forrásból megszerzett vagy összegyűjtött email címeket hírlevél küldésre nem használ fel. A Szolgáltató – figyelemmel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) bekezdésének rendelkezésére - hírlevelet kizárólag abban az esetben küld természetes személy által létrehozott email címre, amennyiben a hírlevél címzettje ahhoz előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat Magyarország területén a Rackforest Kft. (székhelye: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.; telephelye: 1108 Budapest, Kozma utca 2.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-914549) szervertermében telepített, portaszolgálattal, zárt láncú videó megfigyelő rendszerrel, aspirációs tűzjelző rendszerrel biztosított, illetve 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Fogyasztó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Fogyasztó a Szolgáltatás Adatkezelési Szabályzat módosításának hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

A Fogyasztó jogai Személyes Adatai kezelésével kapcsolatban

a) Személyes Adatai kezeléséről a Fogyasztó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő tájékoztatást nyújt a Fogyasztónak az általa kezelt Személyes Adatairól, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a Fogyasztó Adatait. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben az ugyfelszolgalat@pcarena.hu címre kell eljuttatni, amelyre az Adatkezelő 8 (nyolc) munkanapon belül választ ad.

b) A Fogyasztó kérheti Személyes Adatai törlését, a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek
A Fogyasztó jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény (Adatvédelmi törvény), valamint a Ptk. rendelkezései alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az alapvető jogok biztosának segítségét is (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,1051 Budapest, Nádor utca 22., Levélcím: 1387 Budapest Pf. 40.)


9. SZERZŐI JOGOK

9.1. A Honlap, illetve annak tartalma, vagy annak bármely részlete eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi alkotása, mely kizárólag a vonatkozó törvényi korlátok betartása mellett használható fel. A Honlap tartalmának szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg.

9.2. A Honlap tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel, ideértve az átdolgozást is. A másodközlésnek meg kell felelnie a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

9.3. A Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül a Honlap bármely alkotóelemének (együttes és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából szigorúan tilos.

9.4. A Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül a Honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A Honlap tartalmi és formai alkotórészei a Szolgáltató közlési engedélyének birtokában sem változtathatók meg és nem használhatók fel a Honlap tartalmától eltérő célra.

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

10.1. Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló jogvita, a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Fogyasztó rendelkezésére.

(i) A Szolgáltató jelen ÁSZF „Általános adatok” c. részében megjelölt központi ügyfélszolgálata;
(ii) Bejegyzés a vásárlók könyvébe a Szolgáltató székhelyén;
(iii) Panasztétel a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságoknál;
(iv) Eljárás kezdeményezése a Fogyasztó lakóhelye szerinti szakmai kamara mellett működő békéltető testület eljárásának lefolytatására;
(v) A jogvita bíróság előtti rendezése.

11. AKKUMULÁTOR- ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKKEZELÉS

11.1. A 197/2014. (VIII. 1.)  Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről, valamint a 445/2012. (XII. 29) Korm. rendelet az elem- és az akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről (a továbbiakban „Korm. rendelet”) szóló rendelkezések értelmében a Szolgáltató köteles biztosítani a keletkező akkumulátor, valamint elektronikai hulladéknak a jogszabály szerinti visszagyűjtését.

11.2. A Szolgáltatót a Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően átvételi és gyűjtési kötelezettség terheli, továbbá biztosítja akkumulátor, valamint elektronikai hulladék átvételét a forgalmazóktól és a hulladékbirtokosoktól. 

11.3. A Szolgáltató a Korm. Rendelet 2. § 5. pontja értelmében forgalmazási tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében bocsát rendelkezésre elemet, illetve akkumulátort a Fogyasztók részére. A Szolgáltató, mint elem,- akkumulátor forgalmazó köteles a hulladékbirtokostól a hulladékká vált elemet vagy akkumulátort átvenni.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. A Szolgáltató jelen ÁSZF-et írott formában a székhelyén, elektronikus formában az általa üzemeltetett Honlapon folyamatosan elérhetővé teszi a Fogyasztók számára.

12.2. Amennyiben az ÁSZF valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné annak többi rendelkezését.

12.3. Az ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak.

12.4. A Felek a közöttük felmerülő vitás ügyeket igyekeznek tárgyalásos úton, - szükség esetén jogi képviselőik bevonásával – peren kívül rendezni. Amennyiben a peren kívüli tárgyalások nem vezetnek a jogvita eredményes lezárására, a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

Szolgáltató adatai:

Társaság neve:         
PC Aréna Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye:                
H - 2142 Nagytarcsa,
Ganz Ábrahám utca 4. 2. épület

Cégjegyzékszám:      
Cg. 13-09-145314

Adószám:
13551520-2-13

Bankszámlaszám: 
UniCredit Bank 
10918001-00000057-34870002

Fő tevékenységi kör:  
4651 – Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

Kereskedelmi tevékenység ny. szám:
6/2011 Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal

Adatkezelési nyilvántartási azonosítók:

40250; 40251
NAIH-123248/2017, NAIH-123249/2017, NAIH-123349/2017, NAIH-68792/2017

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Cím:
H- 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 4.
(2. épület)

Telefonszám:
+36-70-702-73-62

Email cím: 
ugyfelszolgalat@pcarena.hu
 
Internetes honlap:
https://www.pcarena.hu

Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök: 09:00-17:30,
péntek: 09:00-15:00,
szombat-vasárnap: zárva
 
Felügyeleti szervek elérhetőségei:
Nagytarcsa Község Jegyzője
Cím: H-2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.
Telefon: (25) 450-204
Email: jegyzo@nagytarcsa.hu
 
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elérhetősége: 
A Szolgáltató székhelyén:               
H - 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 4. 2. épület,

Internetes honlapján:
https://www.pcarena.hu/informaciok/altalanos-szerzodesi-informaciok

Társadalmi felelősségvállalás
Minősítéseink
A PC Aréna rendszeresen támogat Alapítványokat, vásárlásaiddal Őket is segíted!
Minőségünk tanúsítványai

Újraszervezés Alapítvány
Gyermekétkeztetési Alapítvány
A PC Aréna munkaállomásait és szervereit az ESET megoldásai védik!
Facebook
Térkép
Információk
Copyright © 2000-2019 PC Aréna Kft Minden jog fenNtartva!