<
A pcarena.hu oldalak cookie-kat (sütiket) használnak!
A cookie-k fontosak az oldal megfelelő működéséhez, segítséget nyújtanak a felhasználói élmény fokozásában. Az oldalon használt sütik emlékeztetik a bejelentkezési adataira, és biztosítják a biztonságos bejelentkezést, statisztikai adatokat gyűjtenek az oldal funkcióinak optimalizálásához.
A cookie-k elfogadásához kattintson az "Elfogadom" gombra. További információért olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot.
Elfogadom

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Fogalmak

Adásvételi Szerzõdés: a Szolgáltató és az Igénybevevõ között, az Igénybevevõ által a Szolgáltató Honlapján elérhetõ, erre a célra kialakított online megrendelõlapon leadott Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával létrejött szerzõdés.
Adat: az Igénybevevõk azonosítására szolgáló, a Szolgáltató által gyûjtött, rendszerbe integrált és anonim statisztikai célokra felhasznált adatok, ideértve a Személyes Adatokat is.
Adatfeldolgozás: az Adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl, feltéve hogy a technikai feladatot az Adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely szerzõdés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerzõdést is - Adatok feldolgozását végzi;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az Adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adatkezelési Szabályzat: jelen ÁSZF 9. pontjában meghatározott szabályok az Adatok, különösen a Személyes Adatok kezelésére vonatkozóan.
Adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az Adatok kezelésének célját meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adattovábbítás: az Adat meghatározott Harmadik Személy számára történõ hozzáférhetõvé tétele;
Adatváltozás Bejelentõ Lap: Igénybevevõ köteles a Honlapon történt regisztrációja során megadott, a számla kiállításához szükséges Adatában (pl. cégnév, székhely, adószám) történt változást az ÁSZF 3. sz. mellékletét képezõ Adatváltozás Bejelentõ Lapon a Szolgáltató felé haladéktalanul, de legkésõbb a változást követõ 3 (három) napon belül bejelenteni.
ÁSZF: általános szerzõdési feltételnek minõsül az a szerzõdési feltétel, amelyet az alkalmazója (Szolgáltató) több szerzõdés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél (Igénybevevõ) közremûködése nélkül elõre meghatározott, és amelyet a Felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
Bankkártyás Helyszíni Fizetés: A Szolgáltató lehetõséget biztosít bankkártyás fizetésre a Szolgáltató székhelyén történõ személyes vásárlás esetén, melyet a Szolgáltató számlavezetõ bankja által biztosított bankkártya terminálon keresztül lehet lebonyolítani;
Bankkártyás Online Fizetés (E-commerce): A Szolgáltató lehetõséget biztosít weboldalán a megrendelt Termékek vételárának bankkártyával történõ kiegyenlítésére az UniCredit Bank Hungary Zrt. online felületén keresztül. Az E-Commerce vásárlás esetén a Megrendelés leadásával egyidejûleg a Termék ellenértéke is kiegyenlítésre kerül. A sikeres banki tranzakciót követõen a Szolgáltató értesítést kap, mely alapján elkészíti a számlát. A Termék átvételére kizárólag a számla ellenértékének a Szolgáltató bankszámlájára történõ beérkezését követõen van lehetõség;
Csomagküldõ Kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a Szolgáltató a Termék jellemzõit és árát feltüntetõ, ezáltal az Igénybevevõ számára a Termék megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetõvé tevõ Kereskedelmi Kommunikációt bocsátja az Igénybevevõ rendelkezésére, és az ilyen Kereskedelmi Kommunikáció alapján megrendelt Terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre;
Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatás: olyan Információs Társadalommal Összefüggõ Szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehetõ forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erõket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékû jog üzletszerû értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történõ igénybevétele;
Elektronikus Út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetõleg -továbbítást végzõ vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;
Elõre Utalás: a Megrendelés visszaigazolását követõen a Szolgáltató elkészíti az elõlegszámlát, melyet elektronikus levélben vagy faxon továbbít az Igénybevevõ felé, aki ez alapján elõre átutalja az elõlegszámlán szereplõ összeget az elõlegszámlán feltüntetett fizetési határidõig, a Szolgáltató elõlegszámlán feltüntetett banknál vezetett bankszámlájára. A Termék átvételére kizárólag az elõlegszámlán szereplõ összegnek a Szolgáltató bankszámlájára történõ beérkezését követõen van lehetõség;
Érintett: bármely meghatározott, Személyes Adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
Felek: eltérõ rendelkezés hiányában a Szolgáltató és az Igénybevevõ együttesen.
Fogyasztó: a 2013. évi V. törvény (Ptk.) értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
Forgalmazás: Kereskedelmi Tevékenység keretében valamely Termék értékesítése, fogyasztás vagy használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejében történõ rendelkezésre bocsátása;
Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki a Terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt Terméket terveztet, vagy gyártat;
Harmadik Személy: adatvédelmi szempontból olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelõvel vagy az Adatfeldolgozóval;
Honlap: A Szolgáltató által a www.pcarena.hu domain cím alatt üzemeltetett internetes oldal;
Honlap Felhasználási Feltételek: az ÁSZF 7. fejezetében meghatározott feltételek, melyeket az Igénybevevõ a Honlap használatával elfogad;
Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó Személyes Adatok - teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ - kezeléséhez;
Igénybevevõ: a 2.3. pontban meghatározott üzleti partner, aki Információs Társadalommal Összefüggõ Szolgáltatást vesz igénybe, különösen a Szolgáltató vevõje (Intézmény, Vállalat, Viszonteladó), aki Terméket vásárol vagy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást vesz igénybe.
Információs Társadalommal Összefüggõ Szolgáltatás: Elektronikus Úton, távollevõk részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott Szolgáltatás, amelyhez a Szolgáltatás Igénybevevõje egyedileg fér hozzá;
Internetes Áruház: a Szolgáltató által a www.pcarena.hu domain alatt üzemeltetett internetes áruház, melyen keresztül a Szolgáltató az Igénybevevõk részére Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatást nyújt.
Intézmény: minden olyan szervezet, mely mûködését a központi- vagy önkormányzati költségvetésbõl származó forrással fedezi vagy non-profit szervezetektõl származó támogatással mûködik. Az Intézménnyel a Szolgáltató Adásvételi Szerzõdést köt, mely szerzõdés nem kívánja meg a Megrendelések folyamatosságát, nem határoz meg összeghatárt a rendelésekre;
Kereskedelmi Kommunikáció: a Szolgáltató önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történõ információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétõl;
Kereskedelmi Tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység;
Készpénzfizetés: a Termék vásárlásával egyidejûleg a számla kiegyenlítése az Igénybevevõ által készpénz átadásával megtörténik a Szolgáltató székhelyén;
Megrendelés: az Igénybevevõ által a Termék(ek) megvásárlása, illetve Szolgáltatás(ok) igénybevétele céljából a Szolgáltató Honlapján elérhetõ, erre a célra kialakított online megrendelõlapon leadott megrendelés;
Nagykereskedelmi Tevékenység: üzletszerû gazdasági tevékenység keretében Termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggõ raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedõ, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is;
Partnerprogram: a Szolgáltató saját fejlesztésû programja, amellyel a Honlap termékadatbázisát a hozzákapcsolódó képekkel és árakkal együtt elérhetõvé teheti. A Partnerprogram kizárólag a Viszonteladóként regisztrált Igénybevevõk számára érhetõ el, amennyiben a Szolgáltató ehhez hozzájárul;
Személyes Adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;
Szoftver: a Microsoft Corporation által forgalmazott, a Termék elválaszthatatlan részét képezõ szoftverek, melyek bizonyos, a Szolgáltató által meghatározott Termékekre történõ telepítésére a Szolgáltató jogosult.
Szolgáltatás: a Honlapon elérhetõ árak, információk és egyéb szolgáltatások igénybevétele;
Szolgáltató: PC Aréna Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, a társaság rövidített elnevezése: PC Aréna Kft., címe: H- 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 4. 2. épület, mint Információs Társadalommal Összefüggõ Szolgáltatást nyújtó, Nagykereskedelmi Tevékenységet folytató jogi személy.
Termék: a Szolgáltató által forgalmazott minden birtokba vehetõ forgalomképes ingó dolog - ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt;
Utánvéttel Fizetés: kiszállítás esetén a Termékrõl kiállított számla kiegyenlítése a megrendelés átvételének idõpontjában történik meg készpénzfizetéssel a futárszolgálattól kapott készpénzbevételi bizonylat ellenében;
Utólagos Utalás: Utólagos Utalással kizárólag a Szolgáltató által megbízhatónak ítélt, rendszeres vásárlásokat lebonyolító Viszonteladók élhetnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a rendelkezésére álló kereskedelmi-, illetve pénzügyi referenciák alapján a Viszonteladókat megfelelõnek minõsítse az Utólagos Utalással történõ fizetésre. A Viszonteladó vállalja, hogy az Utólagos Utalással kiegyenlítendõ számlákat a számlán feltüntetett fizetési határidõig kiegyenlíti;
Üzleti Titok: a Ptk. szerint a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végzõ személyek számára nem könnyen hozzáférhetõ olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történõ megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult (Szolgáltató) jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megõrzésével kapcsolatban a vele jogszerûen rendelkezõ jogosultat felróhatóság nem terheli.
Vállalat: a Ptk. szerint szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, aki nem minõsül Fogyasztónak. A Vállalattal a Szolgáltató, Adásvételi Szerzõdést köt, mely szerzõdés nem kívánja meg a Megrendelések folyamatosságát, nem határoz meg összeghatárt a rendelésekre;
Viszonteladó: minden olyan jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, továbbá minden olyan egyéni vállalkozó, amely a Szolgáltató Honlapján Viszonteladóként regisztrál és ezzel egyidejûleg a Szolgáltatóval Viszonteladói Keretszerzõdést köt. A Viszonteladói státusz eléréséhez a Szolgáltatóhoz beérkezõ Megrendelések összegének legalább nettó 250.000,- HUF értéket kell elérnie negyedévente. Amennyiben a fenti értéket a beérkezõ Megrendelések összege nem éri el, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Viszonteladói státusz megvonására, illetve a Viszonteladói Keretszerzõdés megszüntetésére (felmondására).
Viszonteladói Keretszerzõdés: a Szolgáltató és a Viszonteladó között létrejövõ, a Viszonteladó eseti megrendeléseinek, vásárlásainak általános feltételeit tartalmazó keretmegállapodás.
Viszonteladói Regisztrációs Ûrlap: az Igénybevevõ viszonteladóként történõ regisztrálásához szükséges, az Igénybevevõ által kitöltendõ ûrlap, mely a Szolgáltató Honlapján érhetõ el.

1. TÁRGYI HATÁLY

1.1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által a www.pcarena.hu domain alatt található Internetes Áruházon keresztül az Igénybevevõk részére nyújtott Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások kapcsán a Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.

1.2. Amennyiben a Termék megrendelésére és átvételére a Szolgáltató székhelyén (telephelyén) kerül sor (helyszíni vásárlás), jelen ÁSZF – különösen annak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 és 14. fejezetében foglalt - rendelkezései megfelelõen irányadók.

1.3. A jelen ÁSZF rendelkezései a Felek között létrejövõ minden jogügylet szerzõdési feltételeivé válnak, melyek a Szolgáltató által mûködtetett Internetes Áruházon keresztül, vagy a Szolgáltató székhelyén (telephelyén) kerülnek lebonyolításra, függetlenül attól, hogy a jogügyletek teljesítésére Magyarországról vagy külföldrõl, a Szolgáltató vagy közremûködõje által kerül sor.

1.4. Az Igénybevevõ az Internetes Áruházon keresztül történõ megrendelés Szolgáltató részére történõ megküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF-ben szabályozottakat magára nézve kötelezõ érvényûnek tekinti.

1.5. Amennyiben a Felek között olyan írásos megállapodás jön létre, mely a Felek viszonyát a jelen ÁSZF valamely rendelkezésétõl eltérõen szabályozza, a fenti megállapodás által nem rendezett kérdésekben a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.

1.6. Jelen ÁSZF rendelkezései abban az esetben is irányadóak, amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását az ÁSZF-ben meghatározott feltételektõl eltérõ feltételek ismeretében is megkezdi az Igénybevevõ részére.

1.7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit az Igénybevevõnek küldött elõzetes értesítés megküldése nélkül egyoldalúan módosítsa.

1.8. A Szolgáltató által meghatározott bizonyos Termékekre a Szolgáltató által feltelepített, a Microsoft Corporation által forgalmazott Szoftverek a Termék elválaszthatatlan részét képezik. A Szoftverre vonatkozó szerzõdési feltételek, illetve a Szoftver használatára vonatkozó elõírások külön dokumentumban kerülnek rögzítésre.

2. SZERZÕDÕ FELEK

2.1. A Szolgáltató használt informatikai eszközök (Termékek) értékesítésével foglalkozó Internetes Áruház üzemeltetésén keresztül Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatást nyújt.

2.2. A Szolgáltató által nyújtott Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatást Igénybevevõ veheti igénybe.

2.3. A Szolgáltató az Igénybevevõket az alábbiak szerint specifikálja és tartja nyilván:
a) „Viszonteladó”;
b) „Vállalat”;
c) „Intézmény”.

2.4. A Szolgáltató a Fogyasztók részére az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatáshoz történõ közvetlen hozzáférést nem biztosít.

2.5. A Szolgáltató az Igénybevevõk regisztrációja érdekében az alábbi dokumentumokat igényelheti, azokról másolatot készíthet:
· Gazdasági társaságok esetében: a társaság hatályos cégkivonata, aláírási címpéldány vagy ügyvád által hitelesített aláírás-minta, egyéb iratok;
· Egyéni vállalkozók esetében: egyéni vállalkozói igazolvány, vagy az egyéni vállalkozóként történõ bejelentésrõl kiadott igazolás.

2.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Igénybevevõkrõl – indokolt esetben - további adatszolgáltatást igényeljen.

3. A SZERZÕDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS

3.1. A Szolgáltató és az Igénybevevõ között az Adásvételi Szerzõdés a Szolgáltató Honlapján elérhetõ, erre a célra kialakított az on-line megrendelõlapon leadott Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a visszaigazolás a Megrendelés elküldésétõl számított 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg az Igénybevevõ részére, ez esetben az ajánlati kötöttség megszûnik.

3.2. A szerzõdéskötés nyelve a magyar nyelv.

3.3. A Szolgáltató a forgalmazott Termékek árait az ÁSZF 2.3. pontjában meghatározott vásárlói specifikációnak megfelelõen képezi.

3.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy elõzetes értesítés nélkül a forgalmazott Termékek árait megváltoztassa; az így kalkulált új árat a Szolgáltató szabadon, a piaci viszonyok, továbbá az esetleges jogszabályváltozásoknak megfelelõen alakítja ki. Az árváltoztatás a Szolgáltató Honlapjáról elérhetõ on-line árlista módosításával lép hatályba. Az árváltoztatás kizárólag a módosított árlista Honlapon történõ közzétételét követõ Megrendeléseket érinti.

3.5. A Szolgáltató egyes Viszonteladók részére jogosult rendszeres idõközönként elektronikus üzenetben árlistát és hírlevelet küldeni, melynek tényét a Viszonteladó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja és nyugtázza.

3.6. Egyedi kiárusításban / akcióban meghirdetett Terméket a Szolgáltató legfeljebb a Megrendelés beérkezésétõl számított 5 (öt) munkanapig tartja fenn az Igénybevevõ számára. Amennyiben a fenti határidõ eredménytelenül telik el, azaz a megrendelt Termékek ellenértéke a fizetési határidõ lejártáig nem kerül kiegyenlítésre, úgy az Igénybevevõ a Termék kiárusítási / akciós áron történõ megvásárlására nem jogosult, az Igénybevevõ esetlegesen felmerülõ, ebbõl eredõ kárigényéért a Szolgáltató semmilyen mértékben nem tartozik helytállni.

3.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az Igénybevevõre nem alkalmazható, mivel az nem minõsül a Ptk. szerinti Fogyasztónak. Erre tekintettel Igénybevevõt nem illeti meg az indoklás nélküli elállás joga sem, mivel a jelen pontban megjelölt kormányrendelet értelmében az elállási jog kizárólag a Fogyasztót illeti meg, az Igénybevevõ számára azonban a jogszabály indokolás nélküli elállási jogot nem biztosít.

3.8. Szolgáltató jogosult indokolás nélkül megtagadni a Megrendelés teljesítését.

4. FIZETÉSI MÓDOK, SZÁLLÍTÁS

Fizetési módok

4.1. A Szolgáltató által a Megrendelés összegének kiegyenlítéséhez elfogadott fizetési módok az alábbiak:
a) Készpénzfizetés;
b) Utánvéttel Fizetés;
c) Elõre Utalás;
d) Utólagos Utalás;
e) Bankkártyás Helyszíni Fizetés;
f) Bankkártyás Online Fizetés (E-commerce)

4.2. A Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Utólagos Utalás engedélyezésének feltételévé teheti a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott pénzügyi kötelezettségvállalás vagy egyéb biztosíték nyújtását (a Viszonteladó azonnali beszedési megbízást ír alá, a Viszonteladó képviselõje készfizetõ kezességi nyilatkozatot ír alá, jelzálogjog, bankgarancia, stb.).
A Szolgáltató pénzügyi kötelezettségvállalás vagy egyéb biztosíték hiányában nem bocsátja a Termékeket a Viszonteladó rendelkezésére a pénzügyi kötelezettségvállalás vagy egyéb biztosíték nyújtásáig. A Viszonteladó ebbõl eredõ bármely káráért a Szolgáltató nem vállal semminemû felelõsséget.

4.3. Bankkártyás Helyszíni Fizetés esetén a bank felé felmerülõ díjakat nettó 200.000,- Ft azaz kettõszázezer forintos vásárlási értékig a Szolgáltató köteles kiegyenlíteni; 200.001,- Ft azaz kettõszázezer egy forint felett a Szolgáltató jogosult a megrendelés végösszegének 2%-át bankkártya terminál-használati díj jogcímen az Igénybevevõ részére kiszámlázni.

4.4. Bankkártyás Online Fizetés (E-commerce) esetén a bank felé felmerülõ díjakat nettó 200.000,- Ft, azaz Kettõszázezer forintos vásárlási értékig a Szolgáltató köteles kiegyenlíteni; 200.001,- Ft, azaz Kettõszázezer-egy forint felett a Szolgáltató jogosult a megrendelés végösszegének 2%-át E-commerce szolgáltatási díj jogcímen az Igénybevevõ részére kiszámlázni. Az E-commerce fizetés menetét a 2. számú melléklet tartalmazza.

Szállítás, a szállítás költségei

4.5. A Felek között létrejött Adásvételi Szerzõdés a Termék Igénybevevõ vagy annak képviselõje, közremûködõje által történõ átvételével, valamint a Termék számlán szereplõ vételárának maradéktalan megfizetésével minõsül teljesítettnek.

4.6. A megrendelt Termékre vonatkozó kárfelelõsség és kockázat a Termék Igénybevevõ vagy annak képviselõje által történõ átvételekor száll át az Igénybevevõre.

4.7. A Szolgáltató teljesítési segédet jogosult igénybe venni a megrendelt Termék Igénybevevõ részére történõ szállításához.

4.8. A Szolgáltatót terhelik a Magyarország területén történõ szállítás költségei, amennyiben a megrendelt Termék nettó értéke meghaladja a Szolgáltató Honlapján közzétett díjmentes szállítást biztosító összeghatárt. A fenti összeget el nem érõ Megrendelések esetében a szállítás költségeit az Igénybevevõ köteles megfizetni a kibocsátott számla szerint. A szállítási költség ez esetben a számlán részletezésre kerül.

4.9. A Szolgáltatót semminemû felelõsség nem terheli az Igénybevevõ által tévesen vagy pontatlanul megadott Megrendelésre visszavezethetõ késedelemért, illetve károsodásért.

4.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy elõzetes értesítés nélkül a Megrendelések szállítási díjait egyoldalúan megváltoztassa. A változtatás a Szolgáltató Honlapjáról elérhetõ on-line díjjegyzék módosításának Honlapon történõ közzétételével lép hatályba. A változtatás kizárólag a módosítás Honlapon történõ közzétételét követõ Megrendeléseket érinti.

4.11. Amennyiben a Felek egyedi megrendelés teljesítésében állapodtak meg, a szállítás költségei minden esetben egyedi díjszabás szerint kerülnek megállapításra.

4.12. Abban az esetben, ha azonos napon több Megrendelés is beérkezik a Szolgáltató részére, a Megrendeléseket a Szolgáltató a szállítási költség viselése szempontjából külön veszi figyelembe. A fenti esetben a Szolgáltató kizárólag a díjmentes szállítást biztosító összeghatárt meghaladó egyes Megrendelések szállítási költségét viseli.

4.13. Amennyiben az Igénybevevõ a késõbbi Megrendelés leadásakor kifejezetten kéri a Megrendelés összevonását a korábbi, még nem teljesített Megrendeléssel – és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még mód nyílik – a Szolgáltató jogosult a Megrendelések összevonására, azonban a már elindított Megrendelések utólagos összevonására nincs lehetõség.

4.14. Igénybevevõ felel a Megrendelés során a Termék kiszállítási címeként (teljesítési hely) megadott cím és egyéb információk pontosságáért, annak helyességét Szolgáltató nem ellenõrzi, erre tekintettel a kiszállítási cím téves vagy pontatlan megadására visszavezethetõ esetleges kárt Szolgáltató nem téríti meg Igénybevevõ részére.

5. SZÁMLÁZÁS, A KÉSEDELEM JOGKÖVETKEZMÉNYEI, TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

Számlázás

5.1. A Szolgáltató Honlapján elérhetõ, erre a célra kialakított on-line megrendelõlapon az Igénybevevõ által leadott és Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelés és az abban megjelölt számlázási adatok szolgálnak a számla kibocsátásának alapjául. A számla a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával egyidejûleg, elektronikus levélben kerül megküldésre az Igénybevevõ részére. A kibocsátott számla iktatásra kerül, mely utólag is hozzáférhetõ a számla kibocsátásától számított 3 (három) hónapig.

5.2. Az Igénybevevõ köteles a számla ellenértékének teljes összegét megfizetni a Szolgáltató részére a számlában megjelölt idõpontig.

5.3. A számlával kapcsolatban elõterjesztett kifogás nem jogosítja fel az Igénybevevõt a számla kiegyenlítésének megtagadására. A számlával kapcsolatos kifogás kizárólag írásban, a számla kézhezvételét követõ 8 (nyolc) napon belül tehetõ. A kifogás elbírálását követõen a Szolgáltató szükség szerint helyesbítõ számlát állít ki.

A késedelem jogkövetkezményei

5.4. A számlában megjelölt fizetési határidõ eredménytelen eltelte esetében a Szolgáltató jogosult fizetési felszólítást küldeni az Igénybevevõ részére, továbbá a késedelmes fizetés adminisztrációs költségeként egyszeri 5.000,- Ft-ot, azaz ötezer forint összeget az Igénybevevõ részére késedelmi kötbérként kiszámlázni, valamint a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésében meghatározott behajtási költségátalányt érvényesíteni. A fentieken túl a Szolgáltató jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására. Az Igénybevevõ köteles a megrendelés összegét, továbbá annak késedelmi kamatait, behajtási költségátalányt, illetve a felmerült késedelmi kötbér összegét 10 (tíz) munkanapon belül megfizetni.

5.5. A fenti fizetési feltételek megszegése, illetve fizetési késedelem fennállása esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a halasztott fizetést (Utólagos Utalás) engedélyezte, azt azonnal esedékessé tegye, továbbá az Igénybevevõvel kötött szerzõdéseket (így különösen a Viszonteladói Keretszerzõdést, Adásvételi Szerzõdést stb.) felülvizsgálja, azokat azonnali hatállyal felmondja, Szolgáltató jogosult továbbá Viszonteladótól a viszonteladói státuszt megvonni.

5.6. A Szolgáltató jogosult az Igénybevevõvel szembeni követeléseit harmadik személyre szabadon engedményezni, továbbá a fennálló tartozás tényérõl harmadik személy vagy szervezet részére felvilágosítást adni.

5.7. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Viszonteladó folyamatban lévõ garanciális ügyei elintézésének felfüggesztésére a Szolgáltató követelésének kielégítéséig terjedõ idõtartamra.

5.8. A Szolgáltató jogosult az Igénybevevõ fizetési késedelme esetén a megrendelt Termék Igénybevevõ részére történõ átadását a Termék teljes ellenértékének kiegyenlítéséig megtagadni.

Tulajdonjog fenntartása

5.9. A Szolgáltató a megrendelt Termékek tulajdonjogát az Igénybevevõ fennálló tartozásának maradéktalan kiegyenlítéséig fenntartja. Az Igénybevevõ köteles tûrni a Szolgáltató tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett jogszerû intézkedéseit.

5.10. A tesztelés és bemutató céljából az Igénybevevõnek átadott Termékek a Szolgáltató tulajdonában maradnak, ezen Termékeket az Igénybevevõ kizárólag a Szolgáltató által meghatározott célra használhatja. A tesztelés és bemutató céljából az Igénybevevõnek átadott Termékek értékcsökkenését az Igénybevevõ köteles megtéríteni a Szolgáltató részére.

5.11. A Szolgáltató tulajdonjogának fenntartása alatt amennyiben Igénybevevõ a Terméket használja, a Szolgáltatóval szemben minden olyan kárért felel, amely a Termék használata nélkül nem következett volna be. Ebben az esetben a Termék õrizetérõl a Szolgáltató költségére és veszélyére az Igénybevevõ mindaddig köteles gondoskodni, amíg a Szolgáltató a Terméket át nem veszi. Az Igénybevevõ a Terméket költségei megtérítéséig visszatarthatja.

6. JÓTÁLLÁS, A JÓTÁLLÁS IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE, KELLÉKSZAVATOSSÁG

6.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett Internetes Áruházban forgalmazott Termékek használt Termékek, azokra a jelen ÁSZF-ben rögzített szavatossági szabályok, továbbá a Szolgáltató, valamint a Termékek Gyártója által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak. Tekintettel a Termékek használt voltára, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai a Szolgáltató által forgalmazott Termékekre nem vonatkoznak.

6.2. Tekintettel arra, hogy Igénybevevõ sem az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény, sem a Ptk. alapján nem minõsül fogyasztónak, így a 2001. évi CVIII. törvény Szolgáltató és a Fogyasztó viszonyát rendezõ rendelkezései Igénybevevõ vonatkozásában nem alkalmazhatóak.

6.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen fejezetben meghatározott jótállás és szavatosság feltételeit az Igénybevevõnek küldött elõzetes értesítés nélkül, a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelõen egyoldalúan módosítsa, vagy kiegészítse.

Jótállás

6.4. A Szolgáltató a jótállással kapcsolatos kötelezettségeit a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelõen teljesíti.

6.5. A Szolgáltató az egyes Termékekre vállalt jótállás idõtartamát a Honlapon tünteti fel. Amennyiben a Honlapon az adott Termékre vonatkozó jótállás idõtartama nem kerül feltüntetésre, a Szolgáltató – eltérõ megállapodás hiányában - az általa forgalmazott komplett számítógépekre és TFT monitorokra a Termék Igénybevevõ vagy Igénybevevõ képviseletében eljáró számára történõ átadásától számított 12 (tizenkettõ) hónap jótállást, minden egyéb más Termékre (ideértve az alkatrészt is) általánosan a Termék Igénybevevõ vagy Igénybevevõ képviseletében eljáró számára történõ átadásától számított 6 (hat) hónap jótállást vállal.

6.6. Amennyiben a Szolgáltató által forgalmazott Termékre a Termék gyártója által vállalt jótállási idõbõl még hátra van, ez esetben a jótállás a Gyártó által megjelölt szakszervizben érvényesíthetõ. A jótállás érvényesítésének feltétele a Szolgáltató által a Termék értékesítésének vagy Szolgáltatás nyújtásának bizonylatául kibocsátott számla Igénybevevõ által történõ bemutatása.

6.7. A Felek a jótállás idõtartama tekintetében a fentiektõl abban az esetben térhetnek el, amennyiben az a Terméken vagy annak dokumentációján, vagy a Honlapon külön feltüntetésre kerül.

6.8. A jótállási igény érvényesítésének feltételei:

(i) a Termék jótállási idõn belül történõ visszajuttatása a Szolgáltató részére, továbbá
(ii) a vásárlás tényének a Termék vásárlásakor kibocsátott számlával történõ igazolása.

A hiba közlésére a Ptk. 6:162. § rendelkezései - a Ptk. 6:173. § (2) bekezdése alapján - értelemszerûen irányadók.

6.9. A Termék meghibásodása esetén a Szolgáltató átvételi elismervény ellenében átveszi az Igénybevevõtõl a visszaszállított Terméket; a javított, vagy cserélt új Termék kizárólag ezen átvételi elismervény bemutatása ellenében, annak Szolgáltató részére történõ átadásával vehetõ át.

6.10. A jótállási igény elvesztését vonják maguk után az alábbiak:
a) a jótállást jelzõ címke Termékrõl történõ eltávolítása, letakarása vagy megsérülése;
b) a Termék helytelen üzembe helyezésébõl, nem rendeltetésszerû, szakszerûtlen használatából, szállításából, tárolásából, átalakításából, bármilyen bõvítésébõl eredõ meghibásodások;
c) a meghibásodás elemi csapás, túlfeszültség, vagy mechanikai sérülés miatt következett be;
d) a meghibásodott Terméket az Igénybevevõ a Szolgáltató szervizétõl eltérõ szervizben javíttatta;
e) a Terméken elhelyezett azonosító címkét eltávolították, vagy megrongálódott;
f) ha a meghibásodás utólagosan beépített alkatrész hibájából, illetve módosítás során következett be.

6.11. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a fenti 6.10. pontban foglaltakból eredõ bármely hiba esetén a jótállási igény elutasítására, emellett a fentiekkel kapcsolatban felmerült mindennemû költsége megtérítését követelheti az Igénybevevõtõl.

A jótállási igény érvényesítése

6.12. Ha a Termék meghibásodására a jótállási idõn belül kerül sor, és a jótállási igény érvényesítését kizáró okok nem állnak fenn, úgy az Igénybevevõ a jótállási igényét - a Ptk. 6:173. § (2) bekezdése alapján - a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerint érvényesítheti azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Igénybevevõ az elállás jogát kizárólag abban az esetben gyakorolhatja, ha sem a Termék kijavítására, sem pedig a Termék kicserélésére nincs lehetõség.
Az Igénybevevõ a Ptk. 6:160. § alapján jogosult másik kellékszavatossági jogra áttérni.

6.13. Csere esetén - amennyiben a hibás és a cserélt Termék között árkülönbözet áll fenn - az Igénybevevõ köteles a hibás és a cserélt Termék napi ára közötti különbözetet megfizetni. Amennyiben az Igénybevevõ a Termék cseréjét igényli, úgy a hibás Termék vételárának visszafizetésére nincs lehetõség.

6.14. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Terméket kizárólag funkcionális problémák esetében cserél, a Termék esztétikai hibái esetében a Termék cseréje nem követelhetõ.

6.15. A hibás Termék kicserélése esetén a Szolgáltató gazdagodási igénye a Ptk. 6:167. § alapján követelhetõ.

6.16. A jótállási igény érvényesítésérõl - különös tekintettel a Termékek Szolgáltató részére történõ be- illetve visszaszállításáról - az Igénybevevõ köteles gondoskodni. A jótállási igény érvényesítéséhez kapcsolódó szállítási költségek az Igénybevevõt terhelik. A jótállási igény teljesítésével kapcsolatos költségek vonatkozásában, a továbbiakban a Ptk. 6:166. § rendelkezései megfelelõen irányadók.

6.17. A jótállási igény terjedelmére a Ptk. 6:165. § rendelkezései az irányadók.

6.18. A jótállási igény ügyintézésére az alábbi módokon van lehetõség:
a) Személyesen, a Szolgáltató központi ügyfélszolgálatára történõ beszállítással;
b) Csomagküldõ szolgálattal történõ megküldéssel;
c) Postai csomagként történõ feladással;
d) Futárszolgálat által kézbesített csomagként;
e) Visszfuvarként, a futárszolgálat által kiszállított Termék átvételekor.

6.19. A hibás Terméket tartalmazó csomagnak lezártnak, biztonságosan kibéleltnek kell lennie a szállítási sérülések elkerülése érdekében.

6.20. A Szolgáltató kizárja a Termékek utánvétes csomagként történõ átvételét.

6.21. A jótállási igény érvényesítése során cserélt, vagy javított Termékeket a Szolgáltató kiszállítja (kiszállíttatja) az Igénybevevõ részére.

Kellékszavatosság

6.22. A Szolgáltató az általa forgalmazott Termékre (ideértve az alkatrészt is) – tekintettel arra, hogy használt Termékek értékesítésével foglalkozik, továbbá az Igénybevevõ nem minõsül Fogyasztónak – kellékszavatosságot nem vállal.

6.23. A Szolgáltató a kellékszavatosság tekintetében a fentiektõl abban az esetben jogosult eltérni, amennyiben az a Terméken vagy annak dokumentációján, vagy a Honlapon külön feltüntetésre kerül.

7. HONLAP FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

7.1. A Szolgáltató hivatalos Honlapja az alábbi címen érhetõ el: https://www.pcarena.hu

7.2. A Honlap használatával az Igénybevevõ elfogadja a jelen fejezet szerinti Honlap Felhasználási Feltételeket.

7.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Honlap Felhasználási Feltételeket az Igénybevevõk, mint felhasználók elõzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Igénybevevõ a Szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követõ használatával – a Honlapra történõ belépéssel – elfogadja a módosított Honlap Felhasználási Feltételeket.

A Szolgáltatás

7.4. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban az Igénybevevõ megértette és elfogadja az alábbiakat:

a) A Szolgáltató rendszerében történõ regisztráció során az Igénybevevõ köteles a regisztrációs ûrlap kötelezõen kitöltendõ mezõit a valóságnak megfelelõ adatokkal kitölteni;
b) A Honlapon megadott jelszó titkosságának megõrzéséért kizárólag az Igénybevevõ tartozik felelõsséggel;
c) Az Igénybevevõ köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót az Igénybevevõ felhasználói azonosítójával kapcsolatos bármely jogosulatlan használatról;
d) Az Igénybevevõ szerzõdéskötési képessége korlátozott, a szerzõdéskötésre kizárólag abban az esetben van lehetõség, amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint az Igénybevevõ a jelen ÁSZF 2.3. pontjában szereplõ vásárlói specifikációnak megfelel;
e) Az Igénybevevõ hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kérésére idõszerû, teljes és a valóságnak megfelelõ Adatokat nyújt magáról, különös tekintettel pénzforgalmi jelzõszámára. Az Igénybevevõ köteles a fenti Adatokat naprakész állapotban rendelkezésre bocsátani.

7.5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy internetes adatbázisából külön értesítés nélkül törölje azon Igénybevevõket, akik bármely más cég nevével vagy elektronikus levelezési címével visszaélnek, illetõleg valótlan Adatot adnak meg.

7.6. Amennyiben az Igénybevevõ megnevezése vagy egyéb azonosításra alkalmas Adata nem azonosítható, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Igénybevevõ kilétét további Adat, az Igénybevevõ azonosítására alkalmas dokumentum igénylésével ellenõrizze.

7.7. Amennyiben a Szolgáltató valótlan Adatok használatát vélelmezi, a Szolgáltató jogosult az Igénybevevõ hozzáférését az ellenõrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

7.8. A Szolgáltató nem tartozik felelõsséggel a fenti 7.4. pontban meghatározott kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért.

7.9. Az Igénybevevõ megértette és hozzájárul ahhoz, hogy Adatait, a Szolgáltató gyûjtse, rendszerébe integrálja, valamint az összegyûjtött Adatokat anonim statisztikai célokra felhasználja.

7.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatást bármely Igénybevevõ felé indokolás nélkül megtagadja; a Szolgáltatás megtagadásából eredõ károkért a Szolgáltató nem tartozik felelõsséggel.

Tartalom

7.11. A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap on-line frissülõ tájékoztató oldal, amivel a Szolgáltató az interneten keresztül tájékoztatja az Igénybevevõket, vásárlóközönségét. A Honlapon található információk, Termékre vonatkozó adatok nem teljes körûek, a termékleírásban szereplõ paraméterek a Termék legfontosabb paramétereit tartalmazzák, a Szolgáltató az adatok pontosságáért felelõsséget nem vállal.

7.12. A Honlapon szereplõ képek kizárólag illusztrációk, amik a Termék felépítését, formáját illetve bizonyos esetekben a színét mutatják, semmilyen esetben sem az állapotát vagy felszereltségét, ezért a meghirdetett Termék és a képen szereplõ Termék közötti eltérésért a Szolgáltató semmilyen felelõsséget nem vállal.

7.13. A Honlapon szereplõ árak nettó árak, amit a Honlap regisztrált Igénybevevõi kizárólag a 7.23. pont szerinti regisztrációt követõ bejelentkezés után tekinthetnek meg.

7.14. A Szolgáltató által elérhetõvé tett Partnerprogram kizárólag a Viszonteladóként regisztrált Igénybevevõk számára érhetõ el. A Partnerprogramhoz a Viszonteladó bármikor csatlakozhat, amennyiben azt a Szolgáltató engedélyezi. A Partnerprogramhoz való hozzáférés engedélyezése a Szolgáltató kizárólagos joga, azt a Viszonteladó részére indoklás nélkül megtagadhatja.

7.15. A Partnerprogram használatával a Viszonteladó elfogadja, hogy bármilyen, a Honlap mûködésével kapcsolatosan fellépõ hiba, esetleges téves információ megjelenéséért a Szolgáltató nem tartozik felelõsséggel, az Igénybevevõ ebbõl eredõen semminemû kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

7.16. Az alábbi esetekben a Szolgáltató mindennemû értesítés nélkül törölheti a Szolgáltatás Igénybevevõjét:

a) a Honlap számítástechnikai rendszerébe történõ jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking),
b) a Honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése,
c) a Honlapon szereplõ tartalmak a Szolgáltató írásbeli engedélye nélküli publikálása, másolása.

Szavatosság kizárása

7.17. A Szolgáltató kizár minden felelõsséget a Honlapon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerûségéért, megbízhatóságáért, mûködõképességéért vagy rendelkezésre állásáért.

7.18. A Szolgáltató Honlapja olyan, nem a Szolgáltató által üzemeltetett internetes oldalakra vezetõ kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók által üzemeltetett oldalakra vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelõsséget.

7.19. A Szolgáltató nem tartozik felelõsséggel az olyan károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a pcarena.hu domain alatt található oldalak használatából, azok nem megfelelõ mûködésébõl, üzemzavarából, a Honlap illetéktelen személy vagy program által történõ megváltoztatásából keletkeznek, valamint amelyek az információtovábbítási késedelembõl, vírusból vagy egyéb technikai problémából adódnak, továbbá a banki fizetési rendszer hibáiért sem.

7.20. Az Igénybevevõ köteles minden tõle elvárhatót megtenni Adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. Az Igénybevevõ felelõsséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

7.21. A Szolgáltató Honlapjának mûködését a Gecko, KHTML, illetve Trident megjelenítõmotorok valamelyikét (vagy ezek továbbfejlesztett változatát) használó böngészõk legújabb, aktuális verzióinak használata mellett tudja garantálni. Régebbi programváltozat használata esetén bizonyos funkciók nem, vagy hibásan mûködhetnek; a Honlap megjelenítésében, viselkedésében hibák léphetnek fel.

Regisztráció / visszajelzés / adatmódosítás / adattörlés

7.22. A Honlapon történt regisztrációt a Szolgáltató - a jelen ÁSZF 7.4. pontjában foglalt szerint beérkezett Adatok áttekintését követõen - 1 munkanapon belül feldolgozza. Amennyiben az Igénybevevõ Adatai megfelelnek jelen ÁSZF 2.3. és a 7.4. pontban foglaltaknak, a Szolgáltató regisztrálja az Igénybevevõt a Honlap felhasználó-adatbázisában.

7.23. A regisztráció eredményérõl a Szolgáltató a regisztrációs ûrlapon az Igénybevevõ által megadott e-mail címre egy alkalommal értesítést küld.

7.24. A Szolgáltató a 7.23. pontban foglaltakkal teljesülésével egyidejûleg hozzáférést biztosít az Igénybevevõ részére a Szolgáltató Honlapjának zárt, regisztráció nélkül nem elérhetõ felületéhez, tartalmához illetve Szolgáltatásaihoz.

7.25. Az Igénybevevõ regisztrációs Adatait – a felhasználói azonosító, illetve a számla kiállításához szükséges, Adatok (cégnév, székhely, adószám) kivételével – a Honlapra belépve módosíthatja azzal, hogy a Honlapon történt regisztráció során megadott, a számla kiállításához szükséges Adatok (cégnév, székhely, adószám) változását Adatváltozás Bejelentõ Lapon köteles haladéktalanul, de legkésõbb a változást követõ 3 (három) napon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A felhasználói azonosító módosítása kizárólag a Szolgáltatónak elektronikus úton küldött levélben kezdeményezhetõ. Igénybevevõ által használt felhasználói azonosító módosításához a Szolgáltató jogosult az Igénybevevõtõl egyedi azonosítást igényelni, így a Szolgáltató kérheti, hogy az Igénybevevõ:
a) a regisztráció során megadott e-mail címrõl kérje az adatmódosítást;
b) küldje el a Szolgáltató részére a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát.

7.26. Az Igénybevevõ bármikor kezdeményezheti regisztrációjának törlését. A törlési igényrõl az Igénybevevõ köteles elektronikus úton küldött levélben tájékoztatni a Szolgáltatót. Ebben az esetben a levélnek kötelezõen tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) Igénybevevõ neve
b) Igénybevevõ felhasználói azonosítója
c) Igénybevevõ telefonszáma

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Igénybevevõ által kezdeményezett adattörlés elõtt az Igénybevevõ kilétét további Adat, illetve az Igénybevevõ azonosítására alkalmas dokumentum igénylésével ellenõrizze. A Szolgáltató a törlési igénytõl számított 5 (öt) munkanapon belül törli az Igénybevevõ, mint felhasználó által megadott regisztrációs adatokat. Az Igénybevevõ megértette és elfogadja, hogy a regisztráció törlése végleges törlés, ami után az Igénybevevõhöz tartozó Adat, esemény nem reprodukálható, illetve a törlés elõtti állapot visszaállítására nincs lehetõség.

8. VISZONTELADÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

Jelen fejezetben foglalt rendelkezések kizárólag a Viszonteladókra vonatkoznak. A Viszonteladói Keretszerzõdésben, valamint a jelen 8. fejezetben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF egyéb rendelkezései, illetve a Ptk. és más hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelõen irányadók.

Viszonteladói Keretszerzõdés tárgya

8.1. Szolgáltató és Viszonteladó – a Viszonteladó jelen 8. fejezet szerinti regisztrációját követõen - a jelen ÁSZF 3. sz. mellékletét képezõ Viszonteladói Keretszerzõdést kötnek. A Viszonteladói Keretszerzõdés határozza meg a Viszonteladó megrendeléseinek, vásárlásainak általános szabályait azzal, hogy a Viszonteladói Keretszerzõdésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF jelen 8. fejezetének rendelkezései, az itt nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF egyéb rendelkezései, illetve a Ptk. szabályai az irányadók.

8.2. Jelen fejezet vonatkozásában „Felek” alatt Szolgáltató és Viszonteladó együttesen értendõ.

Viszonteladói regisztráció

8.3. A Viszonteladói regisztrációra az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén van lehetõség:
a) Viszonteladó a Viszonteladói Regisztrációs Ûrlapot megfelelõen kitöltötte;
b) Viszonteladó kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit – különösen annak a Viszonteladókra vonatkozó szabályait – megismerte, és azokat magára nézve kötelezõnek ismeri el;
c) Viszonteladó a Honlapról letöltötte az ÁSZF 1. számú mellékletét képezõ „Viszonteladói Keretszerzõdést”;
d) a Szolgáltatóhoz a Viszonteladó részérõl érkezõ megrendelések összege eléri negyedévente a legalább nettó 250.000,- Ft, azaz Kettõszázötvenezer forint értéket.

8.4. A Viszonteladó köteles a Viszonteladói Keretszerzõdés 1 (egy) eredeti, cégszerûen aláírt példányát, valamint aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-mintáját postai úton a Szolgáltató székhelyére a Viszonteladóként történõ regisztráció eredményérõl szóló értesítés megérkezésétõl számított 5 (öt) napon belül visszaküldeni. A Viszonteladói státuszhoz kapcsolódó kedvezményekre a Viszonteladó a jelen pont szerinti iratok Szolgáltatóhoz történõ beérkezését követõen jogosult. A jelen pont szerinti dokumentumok Szolgáltatóhoz történõ beérkezését megelõzõen a Viszonteladó „Vállalat” státuszban jogosult Terméket vásárolni.

8.5. A Szolgáltató a Viszonteladói státusz regisztrációjához a viszonteladóként regisztrálni kívánó Igénybevevõ bankszámla-szerzõdésének bemutatását kérheti, illetve jogosult arról másolatot készíteni.

8.6. Amennyiben a Viszonteladói Keretszerzõdés aláírására nem a Viszonteladó képviseletre jogosult által kerül sor, a Viszonteladói Keretszerzõdés csak abban az esetben tekinthetõ érvényesen létrejöttnek, amennyiben a Viszonteladó képviseletében aláíró eredeti, Viszonteladó által cégszerûen aláírt, Szolgáltató számára elfogadható meghatalmazása is csatolásra kerül a Viszonteladói Keretszerzõdéshez.

8.7. A Szolgáltató jogosult indokolás nélkül megtagadni a Viszonteladói státusz engedélyezését.

8.8. Amennyiben a Szolgáltató az Igénybevevõ Viszonteladóként történt regisztrációját követõen bármilyen visszaélést tapasztal – különösen a Viszonteladó által megadott, Viszonteladó azonosítására szolgáló Adatok (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, ügyvezetõ neve stb.) tekintetében -, a Szolgáltató jogosult a Viszonteladói státuszt, illetve az azzal járó valamennyi kedvezményt – ideértve különösen a Termék kedvezményes vételárát, Utólagos Utalás engedélyezését, stb. - megvonni, és a Viszonteladó számára esetlegesen engedélyezett halasztott fizetést (Utólagos Utalás) azonnal esedékessé tenni, a Szolgáltató jogosult továbbá az Igénybevevõ Honlapon történt regisztrációját azonnali hatállyal törölni. Igénybevevõ nem jogosult a Szolgáltatóval szemben semmilyen, a jelen pontban meghatározott szankciókból eredõ, azzal összefüggésben keletkezett kár megtérítését igényelni.

Megrendelés, teljesítés

8.9. Viszonteladó rendszeresen vásárol a Szolgáltató által forgalmazott Termékeket, abból a célból, hogy azokat harmadik személy (végfelhasználó) részére továbbértékesítse.
A Szolgáltató a raktárában lévõ Termékekre kizárólag elektronikus úton (a Szolgáltató Honlapján mûködõ online megrendelõlapon keresztül vagy e-mailben) fogad el Megrendelést. A Viszonteladó elfogadja, hogy jelen pont szerinti Megrendelés hiányában a Szolgáltató nem kötelezhetõ a Megrendelés teljesítésére.
Szolgáltató jogosult indokolás nélkül megtagadni a Megrendelés teljesítését.

8.10. A raktárkészleten nem lévõ, kizárólag a Viszonteladó részére beszerzendõ Termékekre, továbbá project, tender célú szállításra megrendelés esetén a Szolgáltató jogosult megkövetelni az e-mailben történõ megrendelést. Ebben az esetben az e-mailben leadott megrendelésnek kötelezõen tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) Viszonteladó neve
b) Viszonteladó székhelye
c) a megrendelõ személy neve
d) a megrendelés dátuma
e) a megrendelt Termékek megnevezése
f) a megrendelt Termék típusszáma
g) a megrendelt Termékek darabszáma
h) a Termék átvételének kívánt dátuma
i) a teljesítési hely pontos címe (amennyiben a szállítást a Szolgáltató végzi)

8.11. A Termék átvételének helye – Felek közötti egyéb megállapodás hiányába - a Szolgáltató székhelye illetve telephelyei, a Viszonteladó a Terméket saját költségén szállítja vagy szállíttatja el a Szolgáltató székhelyérõl, illetve telephelyérõl.

8.12. Amennyiben a Viszonteladó úgy rendelkezik, hogy a szállítást a Szolgáltató végezze, a Szolgáltató szerzõdött csomagküldõ partnerével vagy a Szolgáltató egyedi döntése alapján saját szállítóeszközével a megrendelt Termékeket a Viszonteladó részére kiszállíttatja, illetve kiszállítja. A kiszállítás felmerülõ költségeit a Viszonteladó köteles megtéríteni. A kiszállítás aktuális költségeit a Szolgáltató minden esetben weboldalán tünteti fel.

8.13. A kiszállítást a Szolgáltató az alábbi esetekben megtagadhatja:
a) ha a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Viszonteladó által megrendelt Termékeket biztonságosan és sérülésmentesen nem tudja eljuttatni a Viszonteladó részére;
b) ha a Viszonteladó részére a Viszonteladó tájékoztatásának hiányosságából eredõen (pl.: nem megfelelõen megadott kézbesítési cím, átvevõ személy nem tartózkodik a helyszínen, fizetésképtelenség, stb.) korábban három alkalomnál többször sikertelenül próbálta meg a megrendelt Termékeket kézbesíteni;
c) ha a Viszonteladó korábbi vásárlásai során a kiszállított Termékek minõségi kifogásainak (reklamációjának) aránya eléri a vásárlások számának 20%-át;
d) ha a Viszonteladó nem Magyarország területén található kézbesítési címet ad meg.

Vételár és esedékessége

8.14. A Szolgáltató az általa forgalmazott Termékeket és azok viszonteladói árait rendszeresen közzéteszi árlistáiban.

8.15. A Viszonteladó az általa megrendelt Termékeket a Szolgáltató által e-mailben visszaigazolt vételáron veszi meg.

8.16. A Viszonteladó vállalja, hogy nem Készpénzfizetéses vásárlás esetén a Szolgáltató átutalásos (Elõre Utalás vagy Utólagos Utalás) számláit a Szolgáltató számláján feltüntetett bankszámlájára teljesíti, legkésõbb a számlán megjelölt fizetési határidõig.

8.17. A Viszonteladó által átvett, de ki nem fizetett Termék tulajdonjoga a teljes vételár kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonát képezi. A Ptk. 6:216. § (1) bekezdése szerinti tulajdonjog-fenntartás a Termék értékesítésérõl kiállított számlán feltüntetésre kerül.

8.18. A Viszonteladó fizetési késedelme esetén Viszonteladó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti, a késedelembe esés idõpontjától kezdõdõen a késedelemmel érintett naptári félév elsõ napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékével megegyezõ mértékû késedelmi kamatot, továbbá a késedelmi kamaton felül a késedelem alatt felmerülõ, a késedelembe esés tényérõl szóló tájékoztatáshoz kapcsolódóan a Szolgáltatónál felmerülõ mindennemû költséget, valamint minden egyes, késedelemmel érintett számla után a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésében meghatározott behajtási költségátalányt köteles megfizetni a Szolgáltató részére. A kamatfizetés kezdõ idõpontja a számlán megjelölt fizetési határidõt követõ elsõ banki nap, befejezõ idõpontja a teljesítés, a számla végösszegének tényleges és teljes kiegyenlítésének napja. A Termék vételára a Viszonteladó által akkor minõsül teljesítettnek, ha a teljes fizetendõ összeg (ideértve a késedelmi kamatok, behajtási költségátalány és a Szolgáltató követelésének érvényesítéséhez kapcsolódó egyéb költségek, stb.) beérkezett a Szolgáltató bankszámlájára.

8.19. Viszonteladó fizetési késedelme ellenére a Szolgáltató saját döntése szerint jogosult a Viszonteladó által megrendelt további Termékeket Viszonteladó részére átadni.

8.20. Viszonteladó fizetési késedelme esetén a Szolgáltató jogosult a Viszonteladó szavatossági igényeinek teljesítését a szavatossági idõ megtartása mellett a fizetési késedelem megszûnéséig felfüggeszteni.

8.21. Viszonteladó késedelmes fizetése esetén Szolgáltató jogosult a továbbiakban az Utólagos Utalással történõ fizetést, valamint a Viszonteladói státuszt a Viszonteladótól megtagadni.

8.22. Viszonteladó az egyes megrendelésekbõl fakadó fizetési összegszerûségre és a teljesítési határidõre a Szolgáltató által kibocsátott és a Viszonteladó által átvett, határidõben – 8 (nyolc) naptári nap – nem kifogásolt egyedi számlák irányadóak. Viszonteladó 8 (nyolc) naptári napon túl a Szolgáltató számlájával szemben semmilyen jogcímen kifogást nem támaszthat.

8.23. A Szolgáltató az Utólagos Utalással történõ fizetési mód engedélyezése feltételeként saját döntése alapján jogosult pénzügyi kötelezettségvállalást kérni Viszonteladótól (Viszonteladó azonnali beszedési megbízást ír alá, Viszonteladó képviselõje készfizetõ kezességi nyilatkozatot ír alá, jelzálog, garanciaszerzõdés, stb.). Szolgáltató ennek hiányában a megrendelt Termékeket a hiány pótlásáig nem bocsátja a Viszonteladó rendelkezésére. A Viszonteladó ebbõl eredõ bármilyen káráért Szolgáltató nem vállal felelõsséget.

A Viszonteladói Keretszerzõdés idõbeli hatálya, felmondás

8.24. A Viszonteladói Keretszerzõdés határozatlan idõre szól. A Viszonteladói Keretszerzõdést 30 (harminc) napos felmondási idõvel bármelyik fél a másik félhez írásban, tértivevényes ajánlott postai küldeményben, rendes felmondással felmondhatja. A jelen pont szerinti felmondás átvételének megtagadása a Viszonteladói Keretszerzõdés megszûnésére nincs halasztó hatállyal.

8.25. A Viszonteladói Keretszerzõdés bármely okból, rendes felmondással történõ megszûnése esetén a megszûnés idõpontjáig fennálló kötelezettségeiket Felek kötelesek kölcsönösen teljesíteni, továbbá egymással azonnal, de legkésõbb a Viszonteladói Keretszerzõdés megszûnését követõ 8 (nyolc) napon belül elszámolni.

8.26. Felek jogosultak a Viszonteladói Keretszerzõdés azonnali hatállyal felmondani, ha bármely fél a Viszonteladói Keretszerzõdésben, vagy az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségét a másik fél elõzetes – az azonnali hatályú felmondást legalább 8 (nyolc) nappal megelõzõen közölt, a kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeire is kiterjedõ - írásbeli figyelmeztetése ellenére nem teljesíti. A rendkívüli felmondást írásban, tértivevényes ajánlott postai küldeményben kell a szerzõdésszegõ féllel közölni.

8.27. Súlyos szerzõdésszegésnek minõsül a Viszonteladó részérõl:
a) bármely fizetési kötelezettségével (számlatartozás) – a Szolgáltatóval elõzetesen írásban nem közölt és Szolgáltató által elfogadólag nem visszaigazolt – legalább 15 (tizenöt) banki napos késedelembe esik,
b) a Viszonteladó által megrendelt, a Szolgáltató raktárkészletén nem lévõ, kizárólag a Viszonteladó részére beszerzett Termékek átvételével és elszállításával Viszonteladó – a Szolgáltatóval elõzetesen írásban nem közölt és Szolgáltató által elfogadólag vissza nem igazolt – legalább 15 (tizenöt) naptári napos késedelembe esik.
Jelen pont szerinti súlyos szerzõdésszegés esetén a Szolgáltató jogosult a Viszonteladói Keretszerzõdéstõl a késedelembe esést követõ 15 (tizenöt) naptári nap elteltével elállni, továbbá a fenti 8.15. pontban meghatározott késedelmi kamat, behajtási költségátalány és a késedelem alatt felmerülõ, a késedelembe esés tényérõl szóló tájékoztatáshoz kapcsolódóan felmerülõ mindennemû költségét, továbbá az elállással kapcsolatos egyéb költségeit Viszonteladóval szemben érvényesíteni.
Viszonteladó a jelen pont szerinti elállás esetén Szolgáltatóval szemben semmilyen követeléssel nem élhet, vele szemben semmilyen igényt nem támaszthat.
8.28. Amennyiben a Szolgáltató Viszonteladói Keretszerzõdést azonnali hatállyal felmondja, akkor a felmondás keltével a Viszonteladó Szolgáltatónál rendelkezésre álló kedvezményei megszûnnek, és minden fizetési kötelezettsége (valamennyi számlatartozása és járulékai) teljes összegében lejárttá és esedékessé válik.

8.29. A Viszonteladói Keretszerzõdés megszûnése esetén Viszonteladó köteles a birtokában lévõ, de a fenti 5.9. pont alapján Szolgáltató tulajdonát képezõ Termékeket 24 órán belül a Szolgáltató székhelyére díjmentesen visszaszállítani vagy a megrendelt Termék árát maradéktalanul kifizetni. Errõl a Felek közösen jegyzõkönyvet vesznek fel, mely a felmondást követõ elszámolás alapját képezi.

8.30. Az írásbeli felmondás kézbesítettnek tekintendõ a tértivevényes ajánlott postai küldemény feladóhoz történõ visszaérkezésének napján, amennyiben a küldemény „nem kereste”, „nem fogadta el” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

Vegyes rendelkezések

8.31. A Viszonteladói Keretszerzõdéssel összefüggésben felmerülõ vitáikat Felek megkísérlik békés úton történõ egyeztetéssel rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Felek a Viszonteladói Keretszerzõdéssel kapcsolatban közöttük felmerült jogviták elbírálására közös megegyezéssel kikötik a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ bíróság illetékességét.

8.32. A Viszonteladói Keretszerzõdésben nem szabályozott kérdésekre a jelen ÁSZF, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelõen irányadóak.

9. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Általános információk

9.1. Adatkezelõ neve: PC Aréna Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

9.2. Adatkezelõ címe: H-2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 4.

9.3. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 40250

9.4. Adatkezelõ elérhetõsége: info@pcarena.hu

9.5. Az Adatkezelés megnevezése: Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes Honlapon regisztrált Igénybevevõk esetében.

9.6. Az Adatkezelés jogalapja: 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulásával.

A kezelt Adatok köre

a) Az Igénybevevõ által megadott Személyes Adatok, melyekhez kizárólag az Igénybevevõ és az Adatkezelõ rendelkezik hozzáféréssel.
b) Az Igénybevevõ megrendelései, melyekhez kizárólag az Igénybevevõ, illetve az Adatkezelõ rendelkezik hozzáféréssel.
c) A Honlapra történõ belépéstõl számítva az Igénybevevõ tevékenysége (különösképpen az általa megtekintett oldalak), valamint számítógépének IP-címe, a látogatás kezdõ és befejezõ idõpontja, illetve egyes esetekben – az Igénybevevõ számítógépének beállításától függõen – a böngészõ és az operációs rendszer típusa. A fenti adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A naplófájlok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, azokhoz kizárólag az Adatkezelõ férhet hozzá.
d) A Honlapon regisztrált Igénybevevõk jelszavait az Adatkezelõ kódolt formában tárolja; elfelejtett jelszó esetén a jelszó Igénybevevõ részére történõ újbóli megküldésére nincs lehetõség, kizárólag annak módosítására. A jelszó módosítását az Igénybevevõ kezdeményezheti a Honlapon található jelszó emlékeztetõ segítségével. Új jelszó létrehozására vagy módosításra kizárólag az Igénybevevõ jogosult. A fentiekre tekintettel az Adatkezelõ a jelszólétrehozásra és módosításra irányuló szóbeli, vagy írásbeli kéréseket megtagadja.

Az Adatkezelés célja

a) Az Igénybevevõ által megadott Adatok esetében az Adatok kezelésének célja az Igénybevevõ jogosultságának ellenõrzése.
b) Az Adatokat az Adatkezelõ statisztikai célokra, továbbá email értesítések, hírlevelek küldésére felhasználhatja, melyhez az Igénybevevõ hozzájárul. Az Adatok ilyen célú felhasználását az Igénybevevõ – a hírlevélrõl történõ leiratkozással – megtilthatja.

c) A Honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülõ Adatok esetében az Adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az Adatkezelõ a megjelölt céloktól eltérõ célra a Személyes Adatokat nem használja, az Igénybevevõ Személyes Adatait Harmadik Személynek kizárólag az Igénybevevõ elõzetes és tájékozott Hozzájárulása esetén adhatja át. A jelen pontban szabályozottak nem vonatkoznak az esetleges, törvény alapján kötelezõ Adattovábbításokra.

Az Adatkezelés idõtartama

a) Az Adatkezelõ jogosult az Igénybevevõ Adatait kezelni, amíg az Igénybevevõ regisztrációja törlését nem kezdeményezi a Szolgáltatónál, mint Adatkezelõnél. A törlési igény beérkezésétõl számított 5 munkanapon belül az Adatkezelõ a Személyes Adatok törlését megkezdi. Az Adatkezelõ az adatbázisból kizárólag az Igénybevevõ Személyes Adatait törli, az Igénybevevõ, mint felhasználó tevékenysége nem tartozik a törlés hatálya alá. Az Igénybevevõ által a Honlapon folytatott tevékenység naplófájljai a Személyes Adatok törlését követõen névtelenül és azonosíthatatlanul az adatbázisban maradnak, amely kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Személyes Adatok törlése után a törlés visszavonására, korábbi adatok helyreállítására az Adatkezelõ lehetõséget nem biztosít.
b) Amennyiben az Igénybevevõ jogellenesen, megtévesztõen használ Személyes Adatot, vagy bûncselekményt valósít meg, akkor a Honlap Felhasználási Feltételekben biztosított módon az Adatkezelõ - a regisztráció törlésével egyidejûleg - Igénybevevõ valamennyi Személyes Adatát a tudomásszerzést követõen haladéktalanul, az Igénybevevõ elõzetes értesítése nélkül, azonnal törölheti.
c) Az Adatkezelõ a jelen ÁSZF 7. fejezetében meghatározottak szerint átmenetileg korlátozhatja az Igénybevevõ mûködését a Honlapon. Ez esetben Személyes Adat törlésére nem kerül sor.

A Személyes Adatok törlése

Az Igénybevevõ Személyes Adatainak törlésére irányuló igényét elektronikus levélben az „info@pcarena.hu” címre köteles eljuttatni. Az Adatkezelõ a törlési igény beérkezésétõl számított 5 (öt) munkanapon belül törli a Személyes Adatokat. Törlés esetén a törölt Személyes Adatok nem állíthatóak helyre.

Személyre szabott reklámok/tartalmak

a) A Szolgáltató – az Igénybevevõ hozzájárulásával - napi rendszerességgel küldhet ki olyan ajánlatokat, hírleveleket, értesítéseket, amelyek a regisztrált Igénybevevõk tájékoztatását szolgálják. A kimenõ, értesítõ levelek, ajánlatok személyre szabott ajánlatnak minõsülnek, amelyek érvényességüket vesztik a megadott határidõn túl, továbbá ha a meghirdetett Termék készlete kimerül. A hírlevél küldõ rendszerrõl az Igénybevevõ elõzetes értesítés nélkül – a hírlevélrõl történõ leiratkozással – leiratkozhat, amellyel a Honlapról küldött tájékoztatók, hírlevelek küldését megtilthatja.
b) A Szolgáltató kizárólag regisztrált email címekre küld hírlevelet, megvásárolt vagy egyéb forrásból megszerzett vagy összegyûjtött email címeket hírlevél küldésre nem használ fel. A Szolgáltató – figyelemmel a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) bekezdésének rendelkezésére - hírlevelet kizárólag abban az esetben küld természetes személy által létrehozott email címre, amennyiben a hírlevél címzettje ahhoz elõzetesen egyértelmûen és kifejezetten hozzájárult.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelõ a Személyes Adatokat Magyarország területén a RackForest Kft (székhelye: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.; telephelye: 1108 Budapest, Kozma utca 2.; cégjegyzékszáma: 01-09-914549) szervertermében telepített, portaszolgálattal, zárt láncú video megfigyelõ rendszerrel, aspirációs tûzjelzõ rendszerrel biztosított illetve 24 órás õrzéssel védett szerveren tárolja.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetõsége:

Az Adatkezelõ fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot az Igénybevevõ elõzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Igénybevevõ a Szolgáltatás Adatkezelési Szabályzat módosításának hatálybalépését követõ használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

Az Igénybevevõ jogai Személyes Adatai kezelésével kapcsolatban

a) Személyes Adatai kezelésérõl az Igénybevevõ tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelõ tájékoztatást nyújt az Igénybevevõnek az általa kezelt Személyes Adatairól, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az Adatfeldolgozó nevérõl, címérõl (székhelyérõl) és az Adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Igénybevevõ Adatait. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben az info@pcarena.hu címre kell eljuttatni, amelyre az Adatkezelõ 8 (nyolc) munkanapon belül választ ad.

b) Az Igénybevevõ kérheti Személyes Adatai törlését, a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetõségek

Az Igénybevevõ jogérvényesítési lehetõségeit a 2011. évi CXII. törvény (Adatvédelmi törvény), valamint a Ptk. rendelkezései alapján bíróság elõtt gyakorolhatja, valamint kérheti az alapvetõ jogok biztosának segítségét is (Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala,1051 Budapest, Nádor utca 22., Levélcím: 1387 Budapest Pf. 40.)

10. TITOKTARTÁS

10.1. Az Internetes Áruház mûködtetésével kapcsolatban az Igénybevevõ tudomására jutott információk a Ptk. szerinti Üzleti Titoknak minõsülnek, és Igénybevevõt azok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

10.2. Az Igénybevevõ vállalja, hogy az Internetes Áruház használata során megszerzett Üzleti Titkot harmadik fél részére nem teszi hozzáférhetõvé a jelen ÁSZF érvényességének megszûnte után sem.

10.3. A jelen fejezetben szabályozott titoktartási kötelezettség megszegésébõl eredõ károk megtérítéséért az Igénybevevõ a Szolgáltatóval szemben kártérítési felelõsséggel tartozik.

11. SZERZÕI JOGOK

11.1. A Honlap, illetve annak tartalma, vagy annak bármely részlete eltérõ megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi alkotása, mely kizárólag a vonatkozó törvényi korlátok betartása mellett használható fel. A Honlap tartalmának szerzõi joga a Szolgáltatót illeti meg.

11.2. A Honlap tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) kizárólag a Szolgáltató elõzetes írásbeli engedélyével használható fel, ideértve az átdolgozást is. A másodközlésnek meg kell felelnie a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény, a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

11.3. A Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül a Honlap bármely alkotóelemének (együttes és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából szigorúan tilos.

11.4. A Szolgáltató elõzetes írásos engedélye nélkül a Honlap tartalmi elemei nem helyezhetõk el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A Honlap tartalmi és formai alkotórészei a Szolgáltató közlési engedélyének birtokában sem változtathatók meg és nem használhatók fel a Honlap tartalmától eltérõ célra.

12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETÕSÉGEK

12.1. Amennyiben a Szolgáltató és az Igénybevevõ között esetlegesen fennálló jogvita, a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendezõdik, az alábbi jogérvényesítési lehetõségek állnak az Igénybevevõ rendelkezésére.

(i) A Szolgáltató jelen ÁSZF „Általános adatok” c. részében megjelölt központi ügyfélszolgálata;
(ii) Bejegyzés a vásárlók könyvébe a Szolgáltató székhelyén;
(iii) Panasztétel az Igénybevevõ lakóhelye/székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságoknál;
(iv) Eljárás kezdeményezése az Igénybevevõ lakóhelye szerinti szakmai kamara mellett mûködõ békéltetõ testület eljárásának lefolytatására;
(v) A jogvita bíróság elõtti rendezése.

13. AKKUMULÁTOR- ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKKEZELÉS

13.1. A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl, valamint a 445/2012. (XII. 29) Korm. rendelet az elem- és az akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl (a továbbiakban „Korm. rendelet”) szóló rendelkezések értelmében a Szolgáltató és a Viszonteladó köteles biztosítani a keletkezõ akkumulátor, valamint elektronikai hulladéknak a jogszabály szerinti visszagyûjtését.

13.2. A Szolgáltatót a Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelõen átvételi és gyûjtési kötelezettség terheli, továbbá biztosítja akkumulátor, valamint elektronikai hulladék átvételét a forgalmazóktól (Viszonteladóktól) és a hulladékbirtokosoktól.

13.3. A Szolgáltató a Korm. Rendelet 2. § 5. pontja értelmében forgalmazási tevékenységet végez, üzletszerû gazdasági tevékenysége keretében bocsát rendelkezésre elemet, illetve akkumulátort az Igénybevevõk részére. A Szolgáltató, mint elem,- akkumulátor forgalmazó köteles a hulladékbirtokostól a hulladékká vált elemet vagy akkumulátort átvenni.

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1. A Szolgáltató jelen ÁSZF-et írott formában a székhelyén, elektronikus formában az általa üzemeltetett Honlapon folyamatosan elérhetõvé teszi az Igénybevevõk számára.

14.2. Amennyiben az ÁSZF valamely pontja érvénytelennek minõsülne, az nem teszi érvénytelenné annak többi rendelkezését.

14.3. Az ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben elsõsorban a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, továbbá Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak.

14.4. A Felek a közöttük felmerülõ vitás ügyeket igyekeznek tárgyalásos úton, - szükség esetén jogi képviselõik bevonásával – peren kívül rendezni. Amennyiben a peren kívüli tárgyalások nem vezetnek a jogvita eredményes lezárására, a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ bíróság kizárólagos illetékességének.


Kelt: Budapesten, 2015. év május hó 04. napján


15. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Viszonteladói Keretszerzõdés
2. számú melléklet: Tudnivalók az E-commerce fizetésrõl
3. számú melléklet: Adatváltozás Bejelentõ Lap

Szolgáltató adatai:

Társaság neve:         
PC Aréna Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye:                
H - 2142 Nagytarcsa,
Ganz Ábrahám utca 4. 2. épület

Cégjegyzékszám:      
Cg. 13-09-145314

Adószám:
13551520-2-13

Bankszámlaszám: 
UniCredit Bank 
10918001-00000057-34870002

Fő tevékenységi kör:  
4651 – Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

Kereskedelmi tevékenység ny. szám:
6/2011 Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal

Adatkezelési nyilvántartási azonosítók:

40250; 40251

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Cím:
H- 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 4.
(2. épület)

Telefonszám:
(+36-1) 402-0196

Email cím: 
info@pcarena.hu
 
Internetes honlap:
https://www.pcarena.hu

Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök: 09:00-17:30,
péntek: 09:00-15:00,
szombat-vasárnap: zárva
 
Felügyeleti szervek elérhetőségei:
Nagytarcsa Község Jegyzője
Cím: H-2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.
Telefon: (25) 450-204
Email: jegyzo@nagytarcsa.hu
 
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elérhetősége: 
A Szolgáltató székhelyén:               
H - 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 4. 2. épület,

Internetes honlapján:
https://www.pcarena.hu/informaciok/altalanos-szerzodesi-informaciok

A PC Aréna rendszeresen támogatja a Transzplantációs Alapítványt.
A vásárlásaiddal őket is segíted!
A PC Aréna rendszeresen támogatja a Gyermekétkeztetési Alapítványt. A vásárlásaiddal őket is segíted!

Copyright © 2000-2017 PC Aréna Kft Minden jog fenNtartva!